BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สคช05.ว078/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 5 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 1339
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดงานกล้วยไม้สัญจร

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 3 ครั้ง

อว0641.09(1)/ว 0002
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 2 ครั้ง

อว0226.2/ว 3255
[ประชาสัมพันธ์]
อว0405/ว 2396
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 8 ครั้ง

อว6001/ว 0940
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 7 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0073
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 12 ครั้ง

สคช05.ว072/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 11 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 182
[ประชาสัมพันธ์]
มฉก.0203/0834
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ชบ601/64/011
[ประชาสัมพันธ์]
ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

จาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

อว78.25/032
[อื่น ๆ]
พม0504/ว 3852
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.15/0161
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

จาก : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

สคช05.ว056/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 20 ครั้ง

อว0625.05/ว 0023
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 27 ครั้ง

อว0642.04/75
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 20 ครั้ง

อว78.25/033
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

2563/พิเศษ
[ประชาสัมพันธ์]
ที่ : อว68001/ว 0590
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว.8393(5)/1
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/130
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/112
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7206/007
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

จาก : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 9-2-2564 | 23 ครั้ง

วนท.01.(ว)012/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/ว040
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว 1357
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564 จัดโย สวทช.

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-2-2564 | 28 ครั้ง

วนม.0402.ว.111/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว68112/093
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2564 | 32 ครั้ง

อว0407/ว 1174
[ประชาสัมพันธ์]
อว68112/ว 075
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

จาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2564 | 25 ครั้ง

อว64.2.33/024/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2564

จาก : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬา ฯ

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2564 | 25 ครั้ง

สอท.011/308
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประกาศการรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56

จาก : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2564 | 29 ครั้ง

สทส.ว.002/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research"

จาก : สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2564 | 29 ครั้ง

สทศ.0001/ว 37
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ

จาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2564 | 24 ครั้ง

อว7901/ว 0065
[อื่น ๆ]
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2564 | 27 ครั้ง

ช.อ.บ.029/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สวรส.01.1/ว 14
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.3/ว 651
[ประชาสัมพันธ์]
เอ็นที วข.2/110
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

จาก : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 37 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 64
[ประชาสัมพันธ์]
ม.ภ.น. (ว) 098/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สว0003/ว 254
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากเดิม หมายเลข 02 206 6699 เป็น หมายเลข 02 831 9111

จาก : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 27 ครั้ง

อว0637.10/ว 0956
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0031/ว 157
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 33 ครั้ง

นร0401.4/12807
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จาก : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 31 ครั้ง

รง0207.4/51
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
11/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอรับความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์ (เลิกใช้งาน)

จาก : วัดโคกกระเบื้อง

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 39 ครั้ง

001/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ "Reimagining Higher Education : Innovative Education Institutions building the future"

จาก : ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC)

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 42 ครั้ง

กค0601/ว 180
[ประชาสัมพันธ์]
สพภ.021/ว 78
[อื่น ๆ]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

จาก : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 41 ครั้ง

ทชท002/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว5307/ว 89
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่รับหนังสือ: 22-1-2564 | 35 ครั้ง

วจ.127/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รภ(บห)0001/ว 32
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2564 | 34 ครั้ง

อว69.5/ว 1219
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2564 | 42 ครั้ง

อว8392(1)/ว 081
[อื่น ๆ]
นร1403(TNMCS)/1
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Modeller Position

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2564 | 44 ครั้ง

FPST024-02
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2564 | 39 ครั้ง

สทป5800/17
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ0407.4/ว 141
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การบรรยายผ่านวิดีโอของการประชุมสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2564 | 41 ครั้ง

อว7403/ว 189
[อื่น ๆ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2564 | 44 ครั้ง

มศ0005/001
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 14-1-2564 | 41 ครั้ง

กต0208/ว 11194
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

จาก : กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 44 ครั้ง

สวอ092/ว 16/2564
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ด้านธุรกิจ)

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ)

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 40 ครั้ง

สทส.ว.001/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)

จาก : สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิออกแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 61 ครั้ง

อว0230/ว 1
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วธ0801/8899
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 41 ครั้ง

พม5310/3267
[อื่น ๆ]
ชบ.น.002/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเข้ามาตรการชำระสินเชื่อปี 2564

จาก : ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 50 ครั้ง

อว78.25/487
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 43 ครั้ง

มท0404.5/ว 2924
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2020) (ฉบับ E-Book)

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 45 ครั้ง

อว6201/ว 1991
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

จาก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 41 ครั้ง

ศธ0305/ว 4151
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible

จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 58 ครั้ง

ทีโอที/919
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

จาก : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 49 ครั้ง

อว7010/7960
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 57 ครั้ง

อว0630.05/พ.432
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 51 ครั้ง

อว8392(4)/ว 1657
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 39 ครั้ง

COVID-19.2563-2564
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" เพื่อเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จาก : มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 43 ครั้ง

พป0002/ว 2288
[ประชาสัมพันธ์]
ศป0010/ว 219
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้หลักสูตร "คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"

จาก : สำนักงานศาลปกครองระยอง

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2564 | 46 ครั้ง

สธ0502/ว 1398
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ควอท ว32/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2563 | 69 ครั้ง

อว0653.13/4785
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8393(5).ศบ2/35
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

จาก : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2563 | 51 ครั้ง