BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ
มท.5312.652577
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

จาก : ชมรมเปตองสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่รับหนังสือ: 4-12-2562 | 2 ครั้ง

อว0603/ว 10402
[ประชาสัมพันธ์]
สว(ปปช)0008/(ส)ว 692
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 3-12-2562 | 2 ครั้ง

อว.7601.5(มพ)023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8394(3)/ว 2266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
CMKL-2019/01.345
[ประชาสัมพันธ์]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

จาก : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 26 ครั้ง

อว8394(3)/ว 2263
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 11 ครั้ง

อบ0032.111.011/2920
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

จาก : โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 10 ครั้ง

08375
[ประชาสัมพันธ์]
มว1696/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

จาก : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 11 ครั้ง

อว660302.1/ว 5067
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 12 ครั้ง

อว0635.06/ว 356
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 12 ครั้ง

000
[ประชาสัมพันธ์]
โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ Genstat สำหรับภาคการศึกษา

จาก : บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 25-11-2562 | 17 ครั้ง

อว8008/ว 011
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญชวนเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน

จาก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2562 | 52 ครั้ง

อว0623/ว 4944
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2562 | 19 ครั้ง

PhD/ว 766
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.0901/ว 1439
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการด้านฝึกอบรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2562 | 23 ครั้ง

สคช05.ว636/2562
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/ว 9165
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2562 | 21 ครั้ง

ชบ0004/ว 560
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2562 | 39 ครั้ง

อว0620.09/ว 267
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่รับหนังสือ: 20-11-2562 | 28 ครั้ง

อว5401/ว 19124
[อื่น ๆ]
มท0402.2/ว 2470
[ประชาสัมพันธ์]
โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 20-11-2562 | 13 ครั้ง

อว0230/ว 146
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 19-11-2562 | 19 ครั้ง

อว8392(18)/ว 1603
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งโครงการความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 (Best Practice 2020)

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2562 | 19 ครั้ง

อว8392(18)/ว 1606
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งโครงการความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 (Student Project Challenge 2020)

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2562 | 20 ครั้ง

eLearning2020/0013
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 "The Fifteenth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2562 | 17 ครั้ง

อว8392(18)/ว 1605
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ04010/ว 3991
[ประชาสัมพันธ์]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

จาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2562 | 15 ครั้ง

อว7605/10971
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8392(18)/ว 1604
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญนำเสนอบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563 (Staff Project Challenge 2020)

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2562 | 18 ครั้ง

อว69.1.1/ว116
[ประชาสัมพันธ์]
สบพ120(2)/421
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน สำหรับผู้บริหาร

จาก : สถาบันการบินพลเรือน

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2562 | 25 ครั้ง

IEEE PES: CPP2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากร เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย"

จาก : คณะกรรมการ IEEE Power & Energy Society - Thailand สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2562 | 17 ครั้ง

อว7010/3516
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2562 | 22 ครั้ง

TPA0012/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
พม53/สภ55/ว1441
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และตะวันออก

จาก : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่รับหนังสือ: 14-11-2562 | 15 ครั้ง

อว0623/ว4878
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 14-11-2562 | 26 ครั้ง

อว0617/ว3303
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 14-11-2562 | 21 ครั้ง

พิเศษ/ว043
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ

จาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

วันที่รับหนังสือ: 13-11-2562 | 21 ครั้ง

นร0228/ว1776
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0645.16/ว1093
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนาชาติ "The ICASE World Conference on Science and Technology Education 2019"

จาก : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่รับหนังสือ: 12-11-2562 | 16 ครั้ง

สว(ปปช)0008/(ส)ว580
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 11-11-2562 | 19 ครั้ง

สว(ปปช)0008/(ส)ว 580
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 11-11-2562 | 14 ครั้ง

อว6800/ว 6911
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0619.08/ว7284
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีและร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 7-11-2562 | 23 ครั้ง

อว6501.25/ว 536
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 33 หลักสูตร

จาก : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2562 | 60 ครั้ง

อว6802.07/ว 1061
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2562 | 35 ครั้ง

อว0602.08(01)/ว 2760
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2562 | 24 ครั้ง

อว8422/10545
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0607/ว 1619
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"

จาก : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2562 | 23 ครั้ง

สคช01.ว595/2562
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/911
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/63

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 4-11-2562 | 33 ครั้ง

อว0636(10)/ว 151
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/7495
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-10-2562 | 88 ครั้ง

กห0317.5/894
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 31-10-2562 | 52 ครั้ง

สทศ.0001/ว 323
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ

จาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 31-10-2562 | 54 ครั้ง

สว(ลปปง)0008/(ต)ว557
[ประชาสัมพันธ์]
อว0628/ว 3487
[ประชาสัมพันธ์]
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานเทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2562 | 40 ครั้ง

อว0619.08/ว 7284
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองหิน จ.มหาสารคาม

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2562 | 31 ครั้ง

อว6802/ว 50660
[ประชาสัมพันธ์]
อว0656.15/ว 2563
[ประชาสัมพันธ์]
อส0001.1(บก)/12403
[ประชาสัมพันธ์]
BPS/102562/C182
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ

จาก : บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 24-10-2562 | 57 ครั้ง

อว0603/ว 08452
[ประชาสัมพันธ์]
สศด.0601/ว 2647
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8393(7.18.1)/817
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

จาก : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 24-10-2562 | 46 ครั้ง

ทส.2562/ว 331
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Thailand Local Govement Summit 2019

จาก : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2562 | 47 ครั้ง

ทส.2562/ว 332
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit 2019

จาก : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2562 | 54 ครั้ง

รภ0001/ว 1269
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 21-10-2562 | 43 ครั้ง

รภ0001/ว 1277
[ประชาสัมพันธ์]
อว0612/ว 4500
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 21-10-2562 | 39 ครั้ง

อว69.2.9/ว 92
[ประชาสัมพันธ์]
ขอชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 21-10-2562 | 33 ครั้ง

อว0605.1(1.1.3)/3033
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 35 ครั้ง

อว0631.11/ว 171
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 54 ครั้ง

สพบ.ค.63/1
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร

จาก : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 75 ครั้ง

อว8392(2)/ว 1403
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 48 ครั้ง

อว6800/ว 6818
[ประชาสัมพันธ์]
สบพ120(2)/377
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) Part 2 รุ่นที่ 9

จาก : สถาบันการบินพลเรือน

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 48 ครั้ง

ทส1601.5/ว 20527
[ประชาสัมพันธ์]
อว0649.31/416
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จาก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 17-10-2562 | 47 ครั้ง

ศพด./474/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

จาก : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

วันที่รับหนังสือ: 17-10-2562 | 32 ครั้ง

อว0226.4/ว 670
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN 2019

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2562 | 46 ครั้ง

อว7000/2081
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเจข้าร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2562 | 63 ครั้ง

อว0654.25/ว 104
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่รับหนังสือ: 11-10-2562 | 70 ครั้ง

ทส0401/ว 3128
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

จาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่รับหนังสือ: 11-10-2562 | 68 ครั้ง

อว7700/ว 17748
[ประชาสัมพันธ์]
รง0304.1.1/ว 363
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือน ก.ย. 2562

จาก : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 9-10-2562 | 83 ครั้ง

รภ0001/ว1246
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2562 | 51 ครั้ง

อว0629/ว 1592
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2562 | 102 ครั้ง

นฐ0032.101.2/10056
[อื่น ๆ]
อว0657.3000(คว.)/397
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2562 | 71 ครั้ง