BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ
อว0642.04/ว 003
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (12 ชั่วโมง)

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 3 ครั้ง

อว6802.07/ว 0009.1
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 4 ครั้ง

อว0617/ว 037
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 4 ครั้ง

อว7610.1/1/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 4 ครั้ง

รภ0001/ว 17
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวขยายเวลาการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 9 ครั้ง

อว0654.25/ว 5
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 9 ครั้ง

ร.ม.09/144
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง)

จาก : สำนักพุทธรัตนมงคล

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 10 ครั้ง

อว.7601.5(มพ)003
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/1220/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7207/ว 414
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 3

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-1-2563 | 9 ครั้ง

มฉก.0203/1873
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว 0180
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 21 ครั้ง

อว0650.303(5)/ว 0023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0605.7(1)/ว 5
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3

จาก : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 10 ครั้ง

ศทม.392/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ 5

จาก : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 11 ครั้ง

อบก2563.01/ว 034
[ประชาสัมพันธ์]
สสศท.(01)62/ว 5
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สคช05.ว001/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 8

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2563 | 12 ครั้ง

สทศ.0001/ว 14
[ประชาสัมพันธ์]
มศ0005/(ว)93
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2563 | 11 ครั้ง

ควอท ว14/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research paaroach. (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน)

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2563 | 20 ครั้ง

อว7901/ว 00001
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2563 | 20 ครั้ง

FPST034-03
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-1-2563 | 16 ครั้ง

สว(กตร)0008/(ต)ว 25
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ กรรมการ ข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2563 | 21 ครั้ง

ปขมท.20/114
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 27 ครั้ง

อว6801.13/ว 010
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 25 ครั้ง

กห0317.5/1096
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 19 ครั้ง

วพญ.794/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ0924.03/3754
[ประชาสัมพันธ์]
มทม(สฝ)62/096
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 27 ครั้ง

กต0601/ว 4109
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พ.ย. 2562

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 23 ครั้ง

อว0602.08(01)/ว 3255
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 74 ครั้ง

วนม.0402.ว.044/2562
[ประชาสัมพันธ์]
อว0657.3000(งอ)/4328
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2"

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 27 ครั้ง

อว64.2.33/086/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

จาก : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬา ฯ

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 36 ครั้ง

วธ.1002/ว 1044
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6501.01/1027
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 27-12-2562 | 28 ครั้ง

สร870/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0031/ว 7809
[ประชาสัมพันธ์]
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2563

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 53 ครั้ง

อว78.19/ว 01573
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563

จาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 47 ครั้ง

มวอ.2480/2562
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

จาก : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 29 ครั้ง

กค0601/ว 3294
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ต.ค. 2562

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 28 ครั้ง

อว0612.13/ว 385
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

จาก : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 36 ครั้ง

อป224/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 32 ครั้ง

อว64.6/1325
[ประชาสัมพันธ์]
การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563

จาก : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2562 | 29 ครั้ง

อว69.1.1/ว 147
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 25-12-2562 | 31 ครั้ง

dusit thani
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0642.04/ว 08
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ร่วมอบรมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-12-2562 | 41 ครั้ง

สธ.0315.1/ว 5053
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

จาก : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-12-2562 | 32 ครั้ง

อว8205.10/ว 0838
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 19-12-2562 | 54 ครั้ง

สคช05.ว692/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 22

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-12-2562 | 40 ครั้ง

ม.ญ.1571/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/1199/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว78.016/5245
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ศธ0513.10109/ว4954
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
มสพ.น.079ว./2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างอาคาร "พระพรหมมงคล" ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

จาก : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 18-12-2562 | 47 ครั้ง

สสส.ว.ฝ.1/3836/2562
[ประชาสัมพันธ์]
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่รับหนังสือ: 18-12-2562 | 36 ครั้ง

อว8422/12717
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.34/ว 0963
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว78.34/ว 0961
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม)/ว059
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว78.34/ว 0962
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/1198/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 2

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 16-12-2562 | 48 ครั้ง

ปย.405/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานกับธนาคารออมสิน

จาก : ธนาคารออมสิน

วันที่รับหนังสือ: 12-12-2562 | 42 ครั้ง

อว7308/ว 1285
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
กษ0329/9235
[ประชาสัมพันธ์]
อว5307/ว 2150
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 12-12-2562 | 59 ครั้ง

อว660302.1/ว 5235
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 11-12-2562 | 49 ครั้ง

อว0617.8/ว 315
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 9-12-2562 | 37 ครั้ง

อว67.49/ว 1503
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563

จาก : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 9-12-2562 | 53 ครั้ง

อว0602.10/ว 4120
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
มศป.ชบ0121.2/4316
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

จาก : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 6-12-2562 | 62 ครั้ง

สออ.62/ว 0131
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 44

จาก : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 6-12-2562 | 49 ครั้ง

มท.5312.652577
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

จาก : ชมรมเปตองสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่รับหนังสือ: 4-12-2562 | 55 ครั้ง

อว0603/ว 10402
[ประชาสัมพันธ์]
สว(ปปช)0008/(ส)ว 692
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 3-12-2562 | 41 ครั้ง

อว.7601.5(มพ)023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
CMKL-2019/01.345
[ประชาสัมพันธ์]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

จาก : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 75 ครั้ง

อว8394(3)/ว 2263
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 61 ครั้ง

อบ0032.111.011/2920
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

จาก : โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่รับหนังสือ: 27-11-2562 | 53 ครั้ง

อว8394(3)/ว 2266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
08375
[ประชาสัมพันธ์]
มว1696/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

จาก : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 43 ครั้ง

อว660302.1/ว 5067
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 54 ครั้ง

อว0635.06/ว 356
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่รับหนังสือ: 26-11-2562 | 66 ครั้ง