BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว78.09/1941
[ประชาสัมพันธ์]
ทปอ.64/ว 0214
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 14-5-2564 | 2 ครั้ง

กท(ก.พ.ค.1)0307/73
[อื่น ๆ]
อว7206/ว 29
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สว(ผผ)0008/(ส) ว 208
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2564 | 11 ครั้ง

กห0317.5/344
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 6/2564 ห้วง 1-31 มีนาคม 2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2564 | 7 ครั้ง

อว0612/ว 1173
[ประชาสัมพันธ์]
วบ1501/ว 017
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน TNI Journal of Business Administration and Languages

จาก : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2564 | 20 ครั้ง

อว8615/ว 81
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 28-4-2564 | 26 ครั้ง

อว2019/ว 3117
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ทปอ.64/ว 0182
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข่าวสารและการเผยแพร่คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2564 | 27 ครั้ง

อว0205.5/ว 2510
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2564 | 24 ครั้ง

อว0618/ว 451
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 32 ครั้ง

อว78.25/148
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 26 ครั้ง

อว7207/ว 43
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 31 ครั้ง

สพท.19/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 35 ครั้ง

อว67.49/ว 160
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 จำนวน 23 หลักสูตร

จาก : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 30 ครั้ง

อว7201/022
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Training)

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-4-2564 | 39 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว062
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
กบบ/ว 467
[ประชาสัมพันธ์]
สคช05.ว160/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 39 ครั้ง

อว69.4.1.1/ว 217
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0604/ว 1321
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

จาก : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 25 ครั้ง

อว0613.10/ว 027
[ประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

จาก : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 28 ครั้ง

สธ0409.4/ว 89
[ประชาสัมพันธ์]
อว0610(2)/1081
[ประชาสัมพันธ์]
อว78/1915
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ0621.06/ว 2125
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

จาก : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 21 ครั้ง

อว0635.06/ว 568
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 24 ครั้ง

อว7433/ว 16
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 23 ครั้ง

สดท.2564/ว 020
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ดศ0407.3/ว 1354
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Deputy Director General of Department of Administration and Finace of APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 29 ครั้ง

อว0605.1(9.4.4)/ว021
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 26 ครั้ง

อว0203.5/2321
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
การส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอโครงการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2564 | 27 ครั้ง

รฟ.ปส.1000/814/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 22 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0177
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 34 ครั้ง

กค0601/ว 504
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 26 ครั้ง

มท0404.5/ว 629
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแก้ไขข้อมูลเอกสารรายงานประจำปี 2563 กรมการพัสดุชุมชน (Annual Report 2020)

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 19 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 954
[อื่น ๆ]
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏฺบัติงานในตำแหน่ง Deputy Secretary General of APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 22 ครั้ง

อว78.34/ว 0178
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564

จาก : สถาบันนวัตรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 31 ครั้ง

อว78.25/112
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 24 ครั้ง

อป-201/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 31 ครั้ง

อว6001/ว 2458
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program : IPP) จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 43 ครั้ง

สว(กสม)0008/(ส) ว159
[ประชาสัมพันธ์]
รภ(บห)0001/ว 388
[ประชาสัมพันธ์]
อว0643.01/ว 1000
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ของกรมการท่องเที่ยว

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 27 ครั้ง

อว0219/ว 784
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" (42nd WUNCA)

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 29-3-2564 | 48 ครั้ง

อว0645.10/48
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0645.10/46
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ชบ52506/ว 522
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจดหมายข่าวเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จาก : สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 29 ครั้ง

อว67.23/ว 0430
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 33 ครั้ง

อว7700/ว 02477
[อื่น ๆ]
อว6001/ว 2459
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program AI Series) จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 44 ครั้ง

ว.พ.ปค04/ว 12
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 27 ครั้ง

สคช05.ว117/2564
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2564/ว 015
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สว(ผผ)0008/(ส)ว 153
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 29 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว 13
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 27 ครั้ง

อว7207/ว 18
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 5

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 28 ครั้ง

อว0603/ว 3101
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 30 ครั้ง

อว78.25/098
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 21 ครั้ง

อว0604.19/ว 1239
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส์"

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 32 ครั้ง

อว7201/ว 306
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว1357
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564 จัดโดย สวทช.

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-3-2564 | 29 ครั้ง

TQM001/64
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 32 ครั้ง

กห0317.5/99
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 26 ครั้ง

อว68200/ว 486
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
กษ0503.4/ว 309
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จาก : กรมประมง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 29 ครั้ง

สดท.2564/ว 023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 43 ครั้ง

มท.0300/195/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2564/ว 017
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 87 ครั้ง

อว67.22/ว 0350
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร

จาก : คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 37 ครั้ง

วทม.3/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

จาก : สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

วันที่รับหนังสือ: 17-3-2564 | 107 ครั้ง

สทช2108/ว 7635
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2563

จาก : สำนักงาน กสทช.

วันที่รับหนังสือ: 17-3-2564 | 41 ครั้ง