BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0602.01/ว 1851
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2563 | 0 ครั้ง

อว0610(3)/2926
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2563 | 0 ครั้ง

พิเศษ/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้านภัยแล้ง

จาก : วัดดอนหอพัฒนาราม

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 4 ครั้ง

ว6846/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 4 ครั้ง

ม.ปท.4801/ว 1699
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 5 ครั้ง

อว0401.5/พิเศษ
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 4 ครั้ง

อว8393(8)/12840
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนการแข่งขันเปตองมหากุศล ประจำปี 2563

จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 2 ครั้ง

มศป.ศศว. ว1/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดสว่างนิคม

จาก : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 4 ครั้ง

ทส0401/ว 2988
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 3 ครั้ง

อว0640.3/ว 0980
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ ฯ

จาก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 4 ครั้ง

อว0627/ว 906
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านกล้วย

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 3 ครั้ง

กห0317.5/798
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/63 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 4 ครั้ง

SM20015
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การเยียวยาแก้ไขจิตใจ" (Healing Mind) ครั้งที่ 2

จาก : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 4 ครั้ง

อว0610(3)/2876
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 4 ครั้ง

อว0221.1/ว 1069
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 6 ครั้ง

พน0501/ว 44
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

จาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 8 ครั้ง

อว0631.08/ว 642
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0652.16/2724
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 5 ครั้ง

ทปอ.63/ว 0340
[ประชาสัมพันธ์]
นร0701/ว 108
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563

จาก : สำนักงบประมาณ

วันที่รับหนังสือ: 9-9-2563 | 12 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 05272
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 20 ครั้ง

อว.7101.(5)/58
[อื่น ๆ]
ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 8 ครั้ง

ดษ0407.3/ว 3930
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง "GNSS Fundamentals & Augmentation Systems"

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 19 ครั้ง

อว0655/1403
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 15 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 5345
[ประชาสัมพันธ์]
อป.756/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 26 ครั้ง

ชบ0034/ว 67
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 23 ครั้ง

อว69.2.9/ว 155
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 18 ครั้ง

อว6502.0102(3)/519.1
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 32 ครั้ง

สว(กสม)0008/(ส) 592
[ประชาสัมพันธ์]
อว0618.10/ว 60
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จาก : มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 23 ครั้ง

อว8601/ว 2991
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 15 ครั้ง

สด.3225/2563
[ประชาสัมพันธ์]
งดการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ครบ 118 ปี

จาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 22 ครั้ง

อว0649.01/2717.13
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สอช ว 133/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ521008/1173
[ประชาสัมพันธ์]
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "รักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่"

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 31-8-2563 | 23 ครั้ง

นร1107/ว 5022
[ประชาสัมพันธ์]
การจัดทำรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563

จาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-8-2563 | 22 ครั้ง

มชบ.188/ว 447/2563
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ"

จาก : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บจก.

วันที่รับหนังสือ: 27-8-2563 | 16 ครั้ง

สว(ผผ)0008/(ส) ว 546
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 27-8-2563 | 31 ครั้ง

DMD255/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0614/ว 2538
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ0410/30
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

จาก : โครงการศึกษาวิจัย Thailand igital Outliook ระยะที่ 2

วันที่รับหนังสือ: 26-8-2563 | 35 ครั้ง

อว6309.2/3101/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal

จาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่รับหนังสือ: 25-8-2563 | 49 ครั้ง

อว0629/ว 1772
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่รับหนังสือ: 24-8-2563 | 47 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/64518
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Finance Analyst

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 21-8-2563 | 40 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 4519
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 21-8-2563 | 32 ครั้ง

คค0309.2/ว 1967
[ประชาสัมพันธ์]
สธ 0301/1866
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563

จาก : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่รับหนังสือ: 20-8-2563 | 44 ครั้ง

มว1103/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดโนนกุ่ม จ.นครราชสีมา

จาก : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่รับหนังสือ: 20-8-2563 | 21 ครั้ง

สพบ.ค.63/3
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 8 หลักสูตร

จาก : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

วันที่รับหนังสือ: 20-8-2563 | 29 ครั้ง

มกท(ว)/บร.081/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี

จาก : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่รับหนังสือ: 18-8-2563 | 21 ครั้ง

สคช01.ว365/2563
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
กค0711/ว 4874
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562

จาก : กรมสรรพากร กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

วันที่รับหนังสือ: 17-8-2563 | 54 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว 182
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง จำนว 4 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 14-8-2563 | 31 ครั้ง

ชบ52508/ว 1910
[ประชาสัมพันธ์]
อว0610(3)/2290
[อื่น ๆ]
อว0226.5/ว 963
[COVID-19]
ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 14-8-2563 | 23 ครั้ง

พป0001/ว 1094
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563

จาก : สถาบันพระปกเกล้า

วันที่รับหนังสือ: 14-8-2563 | 20 ครั้ง

อว0649.19/2579
[อื่น ๆ]
อว78.016/2975
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 5

จาก : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 10-8-2563 | 63 ครั้ง

UPF-AF031/2020
[ประชาสัมพันธ์]
สศ.มข.ว009/2563
[ประชาสัมพันธ์]
สว(กสม)0008/(ต)/ว493
[ประชาสัมพันธ์]
วสพ.1100/ว 0022
[ประชาสัมพันธ์]
อว0622/ว 1314
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0032/ว 4697
[COVID-19]
TQM008/63
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2563 | 29 ครั้ง

อว0657.2000/ว 1326
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2563 | 29 ครั้ง

อว8615/ว 46
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2563 | 23 ครั้ง

อว7206/วส.ว71
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

จาก : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2563 | 30 ครั้ง

มรส.6500/290
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)

จาก : มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่รับหนังสือ: 4-8-2563 | 28 ครั้ง

มทม(สฝ)63/029
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รภ0001/ว 659
[ประชาสัมพันธ์]
RJSH/179
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities

จาก : มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่รับหนังสือ: 4-8-2563 | 29 ครั้ง

สว(กสม)0008/(ส)ว465
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2563 | 32 ครั้ง

กค0306/ว 11
[ประชาสัมพันธ์]
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย

จาก : กรมธนารักษ์

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2563 | 26 ครั้ง

อว0635.06/ว 687
[ประชาสัมพันธ์]
กค0601/ว 1569
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2563

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2563 | 22 ครั้ง

อว0652.04/1248
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

จาก : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2563 | 27 ครั้ง

อว0628/ว 1926
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2563 | 26 ครั้ง

อว7101/035
[อื่น ๆ]
วธ0401/2456
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : กรมศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 30-7-2563 | 44 ครั้ง

สม0004/ว 44
[อื่น ๆ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

จาก : คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง ฯ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-7-2563 | 55 ครั้ง

รภ0001/ว 572
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : สำนักสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 30-7-2563 | 59 ครั้ง

อว7610.1/205/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ศธ521008/ว 973
[ประชาสัมพันธ์]
ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-7-2563 | 47 ครั้ง

สดท.2563/ว 369
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 24-7-2563 | 73 ครั้ง

อว0656.15/1524
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่รับหนังสือ: 24-7-2563 | 39 ครั้ง

สวอ092/ว 264/2563
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีรและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ)

วันที่รับหนังสือ: 24-7-2563 | 47 ครั้ง

สธ0417.2/ว 154
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จาก : กรมควบคุมโรค

วันที่รับหนังสือ: 23-7-2563 | 38 ครั้ง

อว0231/ว 774
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2563 The 11th TCU International e-learning Conference "Disruptive Ecology : New Narmal Of Education In Post Covid-19"

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-7-2563 | 43 ครั้ง

ทส1001.1/ว 8987
[ประชาสัมพันธ์]
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 23-7-2563 | 43 ครั้ง

อว0605.1(9.4)/ว 124
[ประชาสัมพันธ์]