BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ดศ0408.5/ว 498
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในหลักหลูตรสถาปัตยกรรมระบบ AWS (Architecting on AWS)

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-2-2567 | 2 ครั้ง

อว0640.6/ว 446
[ประชาสัมพันธ์]
อว0649.01/560
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ(สพธอ)511/153
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2567 | 5 ครั้ง

อว0650.09/729
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่รับหนังสือ: 22-2-2567 | 5 ครั้ง

อว0641.05/0042
[ประชาสัมพันธ์]
วสบ.040/2567
[ประชาสัมพันธ์]
อว0200.5/ว 3851
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2567 | 3 ครั้ง

อน96/2567
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567

จาก : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 15-2-2567 | 19 ครั้ง

ปขมท.22/67-ว 035
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จาก : สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 13-2-2567 | 12 ครั้ง

ทปอ.66/ว 0101
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ0407.4/ว 263
[ประชาสัมพันธ์]
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านกิจการอวกาศภายใต้กรอบความร่มมือองค์กร APSCO (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567)

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2567 | 13 ครั้ง

อว0641.05/ว 0034
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏจันทรเกษม

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2567 | 11 ครั้ง

วน1501/ว 001
[ประชาสัมพันธ์]
สสว.16/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2567 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2567 | 20 ครั้ง

วน1501/ว 002
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ0407.4/ว 268
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Senior Official ในองค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2567 | 16 ครั้ง

อว6502.07/137
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2567 | 20 ครั้ง

ควอท ว17/2566
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8205.09/ว 134
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 1-2-2567 | 14 ครั้ง

immhotel
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอราคาโรงแรมอิมม์ โฮเทล ท่าแพ จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามประตู่ท่าแพ)

จาก : โรงแรมอิมม์ โฮเทล ท่าแพ จ.เชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2567 | 39 ครั้ง

อว5308/ว 507
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 25-1-2567 | 22 ครั้ง

อว5308/ว 508
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0200.5/ว 1520
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2567 | 15 ครั้ง

อว6001/ว 11270
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรเรียน-เล่นครบ ChatGPT Plus เพื่อทำงานเก่งชึ้น 10 เท่า และ หลักสูตร Reskill to Super Manager with ChatGPT Plus

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 22-1-2567 | 18 ครั้ง

อว67.23/ว 0177
[ประชาสัมพันธ์]
อว0649.20/4699
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2567 จำนวน 3 ด้าน

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2567 | 26 ครั้ง