BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
1251/4553
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8411/192
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการแรงงานในชีวิตวิถีใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2563 | 2 ครั้ง

อว0230/ว 1429
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" (42nd WUNCA)

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2563 | 1 ครั้ง

สดท.2563/ว 753
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Reshaping Logistics to Transform Business Value

จาก : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2563 | 1 ครั้ง

กก0513/ว 728
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์พิเศษ

จาก : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 23-11-2563 | 5 ครั้ง

อว69.14/ว 566
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่รับหนังสือ: 23-11-2563 | 1 ครั้ง

อว8394(3)/ว 1764
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 หลักสูตร

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 23-11-2563 | 3 ครั้ง

สว(ศปส)0008/(ต)ว 720
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0413.3/ว 2485
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์

จาก : กรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่รับหนังสือ: 23-11-2563 | 1 ครั้ง

อว78.25/438
[อื่น ๆ]
อว7610.1/368/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0656.09/2241
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0653.08/4034
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0637/ว 0722
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่รับหนังสือ: 13-11-2563 | 27 ครั้ง

มว1561/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0407/ว 10086
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6501.2308/ว 0210
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 13-11-2563 | 13 ครั้ง

ควอท ว29/2563
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 13-11-2563 | 493 ครั้ง

อว0202.2/ว 6155
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการสัมมนา Innovation Live Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "EMPOWERING DATA SHARING Making Impact with DATA"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 14 ครั้ง

กห0317.5/858
[ประชาสัมพันธ์]
อว0655/1923
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2562

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 7 ครั้ง

DDS-2020/1022
[ประชาสัมพันธ์]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Sustainability Hackathon 2020 : SOLVING THE UNSOLVED!

จาก : ภาควิชาการพัฒนาการพัฒนาและความยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 9 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/6201
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 11 ครั้ง

พม0504/ว 1743
[ประชาสัมพันธ์]
อว69.1.1/ว 205
[ประชาสัมพันธ์]
ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2562

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 6 ครั้ง

อว67.22/ว 2264
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Designing Moodern Supply Chains

จาก : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 9 ครั้ง

กห03175/894
[ประชาสัมพันธ์]
นร1403(TNMCS)/ว 6190
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Remote Sensing and GIS Specialist

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 6 ครั้ง

อว0222.4/ว 1337
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2563 | 7 ครั้ง

14/5685/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020

จาก : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 15 ครั้ง

ควอท ว28/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Making Professinal Video Leson for Online Learning

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 14 ครั้ง

ปอมท.6263(1)/ว 107
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 11 ครั้ง

นร0228/ว 1521
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

จาก : กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 6 ครั้ง

อว0656.15/2424
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.016/4385
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring Systerm" รุ่นที่ 6

จาก : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 12 ครั้ง

อว6001/ว 12833
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว68001/ว 7373
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy"

จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 6-11-2563 | 21 ครั้ง

อว0233.1(3.14)/ว1301
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ. 2563

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2563 | 7 ครั้ง

อว0610(3)/3546
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2563 | 5 ครั้ง

อว78.25/416
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2563 | 7 ครั้ง

อว0221.2/ว 266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 4-11-2563 | 11 ครั้ง

ควอท ว26/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-11-2563 | 24 ครั้ง

อว0221.1/ว 298
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 4-11-2563 | 14 ครั้ง

บวมศปขก.278.77/2563
[ประชาสัมพันธ์]
พม0504/ว 3124
[ประชาสัมพันธ์]
อว660201.1.11/ว16430
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม KKU Al for Healthcare in the post COVID-19 era ระยะที่ 2

จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0651.104(2)/4148
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 8 ครั้ง

อว0649.20/3458
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 9 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 4885
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หลักสูตร "Remote Sensing Information Processing and Urban Application"

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 88 ครั้ง

อว7100/3450
[อื่น ๆ]
อว0221.1/ว 1291
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 8 ครั้ง

ปขมท.21/ว 008
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 15 ครั้ง

อว0226.2/ว 1307
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 9 ครั้ง

อว7100/3560
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 265
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2563 | 9 ครั้ง

อว8394(3)/ว 1650
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 19 ครั้ง

พม030/9845
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้แนวคิดหลักการของโครงการ "จะคิด ทำ สอนอย่างไร"

จาก : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 15 ครั้ง

กค0601/ว 2397
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จาก : กรมสรรพาสามิต

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 11 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 4840
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Director-General of Department of Administration and Finance องค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 11 ครั้ง

อว7610.1/319/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สยท./4874
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วนท.01.(ว)248/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2

จาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2563 | 25 ครั้ง

กห0481.2/932
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

จาก : กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2563 | 18 ครั้ง

อว0627/ว 994
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
กค0601/ว2037
[ประชาสัมพันธ์]
กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 17 ครั้ง

สดท2563/ว 753
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 17 ครั้ง

อว6501.01/1919
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวนศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 12 ครั้ง

อว0603.16/ว 0818
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
1251/3655
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ToolKit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2

จาก : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 13 ครั้ง

อว0653.08/3570
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วทต.557/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

จาก : บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 13 ครั้ง

สดท.2563/ว 754
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 41 ครั้ง

อว0616/ว 1418
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรเเละกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 16 ครั้ง

สดท2563/ว 755
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy &Security Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 19 ครั้ง

อว6001/ว12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

จาก : สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 22 ครั้ง

สพท111/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"

จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 19 ครั้ง

มวพ.2563/00086
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 18 ครั้ง

ควอท ว25/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 20 ครั้ง

อว7604/475
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ "New Normal for Thai leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย"

จาก : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 19 ครั้ง

อว8619/1550
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

จาก : มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 19 ครั้ง

อว0630.05/ว 199
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเเละพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 22.0 รุ่นที่ 1"

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงหรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 27 ครั้ง

ทส1005.6/ว 11282
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งแผ่นพับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม : Smart E-Fund

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 21 ครั้ง

อว6001/ว 12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อม (Environmental Training Seriea )

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 16 ครั้ง

อว0221.1/ว 255
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร0109/1441

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 14 ครั้ง

อว6501.01/1276
[อื่น ๆ]
รับสมัครผู้อำนวยการสถบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

จาก : สถาบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 13 ครั้ง

อว0221.1/ว 250
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 17 ครั้ง

อว0221.1/ว 253
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 14 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว128
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ทส(กกวล)1009/ว 13304
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 10 ครั้ง

ศธ521008/ว 1333
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/1886
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 13 ครั้ง

อว78.34/ว 0698
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 22 ครั้ง

ควอท ว24/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Growth Mindset

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 25 ครั้ง

อว0624.11/57
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 35 ครั้ง

อว0221.1/ว 229
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 19 ครั้ง

อว0221.1/ว 232
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 17 ครั้ง

อว0221.1/ว 214
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 19 ครั้ง

อว0221.1/ว 187
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 23 ครั้ง

อว0221.1/ว 202
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 22 ครั้ง

อว0221.1/ว 212
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 16 ครั้ง

อว0221.1/ว 220
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 18 ครั้ง

อว0221.1/ว 226
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 14 ครั้ง

อว0221.1/ว 182
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 20 ครั้ง

อว0221.1/ว 194
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 22 ครั้ง

อว0221.1/ว 191
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 19 ครั้ง

วทต(ว)529/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 814 ครั้ง

อว7207/ว 280
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 24 ครั้ง

มท.0300/766/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.23/ว 1668
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มกราคม 2564

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 29-9-2563 | 30 ครั้ง

ศธ0645.13/ว 649
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว.78.18/1596
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ส.มก.(น)122/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 16 ครั้ง

อว8392(2)/ว 1183
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 17 ครั้ง

อว7700/ว 11464
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ521008/ว 1301
[ประชาสัมพันธ์]
การขยายเวลาพักเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 17 ครั้ง

อว0619.08/ว 5736
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 45 ครั้ง

ทส0601.5/ว 18060
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 67 ครั้ง

อว7201/ว 928
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรณ์

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 16 ครั้ง