BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ว.พ.ปค.04/ว 186
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 2-12-2564 | 18 ครั้ง

อว8205.10/0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 30-11-2564 | 11 ครั้ง

นร0228/ว 1511
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
000..
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอขายที่ดินพร้อมอาคาร ติดกับมหาวิทยาลัย

จาก : บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 8 ครั้ง

ปขมท.21/039
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 6 ครั้ง

ชบ0031/ว 8026
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 8 ครั้ง

ชบ031/ว 360
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0028.2/ว 7543
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 7 ครั้ง

ปขมท.21/036
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 6 ครั้ง

อว6001/ว 13953
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 5 ครั้ง

อว6001/ว 13830
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "Microbial Genomics and Genomic Medicine"

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2564 | 12 ครั้ง

กห0317.5/836
[ประชาสัมพันธ์]
Track ll Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 1/65 (1-31 ต.ค. 2564)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2564 | 8 ครั้ง

ควอท ว13/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2564 | 15 ครั้ง

000.
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Brixton Bangsaen Campus (บริกซ์ตัน บางแสน แคมปัส)

จาก : บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2564 | 9 ครั้ง

สวก0600/ว 6326
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

จาก : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 24-11-2564 | 13 ครั้ง

อว0649.20/3614
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 23-11-2564 | 9 ครั้ง

สดท.2564/ว 382
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0610(3)/562
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 19-11-2564 | 16 ครั้ง

อว0649.12/1140
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2564 | 16 ครั้ง

สสคท.750/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564

จาก : สภาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2564 | 11 ครั้ง

กห0317.5/824
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/65

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 17-11-2564 | 14 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 1272
[ประชาสัมพันธ์]
ควอท ว12/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Assessment for Teaching Online

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-11-2564 | 19 ครั้ง

อว0637.07/ว 0992
[ประชาสัมพันธ์]
อว8603.15(กทม.)/ว299
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8411/165
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15กทม./ว266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วน1501/ว 077
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Adminstration and Languages (JBAL)

จาก : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 22 ครั้ง

สวจ.96/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และเชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์

จาก : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 15 ครั้ง

วน1501/ว 073
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

จาก : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 20 ครั้ง

วน1501/ว 076
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digtal Technology (JEDT)

จาก : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 13 ครั้ง

อว67.04.2/ว 1910
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

จาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 13 ครั้ง

อน24/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 12-11-2564 | 18 ครั้ง

ศธ0623.3/1281
[ประชาสัมพันธ์]
สว(ปปช)0008/(ต)ว 762
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 11-11-2564 | 9 ครั้ง

อว7005/0707
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

จาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 10-11-2564 | 18 ครั้ง

สสพทบ.5997/2564
[ประชาสัมพันธ์]
อว7000/3899
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดปรินายก วรวิหาร (พระอารามหลวง) กทม.

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2564 | 15 ครั้ง

อว0656.15/2043
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ0301/ว 3413
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 5-11-2564 | 16 ครั้ง

กก0406/ว 6029
[ประชาสัมพันธ์]
กห0519/2249
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

จาก : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันที่รับหนังสือ: 3-11-2564 | 89 ครั้ง

กห0317.5/775
[ประชาสัมพันธ์]
Track ll Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 4/64 (1-30 กันยายน 2564)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-11-2564 | 10 ครั้ง

อว6202/ว 3364
[COVID-19]
กห0317.5/767
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 12/64

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-11-2564 | 12 ครั้ง

นมร.0201/1129
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จาก : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่รับหนังสือ: 3-11-2564 | 15 ครั้ง

10/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ม.ปท.4801/ว 1378
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564

จาก : มหาวิทยาลัยปทุมธาน

วันที่รับหนังสือ: 28-10-2564 | 20 ครั้ง

อว67.23/ว 2030
[ประชาสัมพันธ์]
อว660101.20/ว 17413
[ประชาสัมพันธ์]
สสว.20/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564

จาก : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

วันที่รับหนังสือ: 27-10-2564 | 16 ครั้ง

สคช.ว.3160/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

จาก : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 27-10-2564 | 12 ครั้ง

อว06051(1.1.3)/ว4957
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 27-10-2564 | 13 ครั้ง

อว0606.4/ว 140
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่รับหนังสือ: 27-10-2564 | 12 ครั้ง

อว78.34/ว 0676
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 27-10-2564 | 19 ครั้ง

มศป.0503/777
[ประชาสัมพันธ์]
อว0407/ว 14596
[ประชาสัมพันธ์]
อว6309.U1/0149/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2564 | 15 ครั้ง

อว0626.09/ว 302
[ประชาสัมพันธ์]
KPI23/ว 1804
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/ว 12026
[ประชาสัมพันธ์]
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2564 | 11 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 783
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 หน่วยงาน

จาก : สำนักงานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 13 ครั้ง

วนท01.268/2564
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดขะจาว จ.เชียงใหม่

จาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 24 ครั้ง

อว6001/ว 12092
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 13 ครั้ง

มวอ.1467/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ส.มก.(น)98/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

จาก : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 24 ครั้ง

วนท.01.268/2564
[ประชาสัมพันธ์]
สศบม.ว.0171/2564
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

จาก : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 22 ครั้ง

อว0652.05/2335
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือก เพื่อแจ้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 25-10-2564 | 23 ครั้ง

สดท.2564/ว 372
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 2 (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2564 | 19 ครั้ง

อว8394(3)/ว 1678
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 หลักสูตร

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2564 | 33 ครั้ง

นร0701/ว 1
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.3/ว 7033
[ประชาสัมพันธ์]
ทส1601.5/ว 16486
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

จาก : กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2564 | 18 ครั้ง

มว0699/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองบอน จ.นครราชสีมา

จาก : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2564 | 41 ครั้ง

ทส0401/ว 3307
[ประชาสัมพันธ์]
อว0619.08/ว 6106
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดกางกี่ศรีอุดม จ.มหาสารคาม

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2564 | 14 ครั้ง

อว69.2.9/ว 138
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดบุปผาราม จ.เชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2564 | 19 ครั้ง

พป0001/ว 1469
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0502/ว 5116
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รภ(บห)0001/ว 1125
[ประชาสัมพันธ์]
อว0646/ว 1072
[ประชาสัมพันธ์]
อว7100/2732
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2564 | 24 ครั้ง

พิเศษ64/3
[ประชาสัมพันธ์]
ขอรับจิตเมตตาโอนครุภัณฑ์เก่าและรถเก่าที่เลิกใช้งาน

จาก : พิเศษ64/3

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2564 | 25 ครั้ง

อว0626/ว 5232
[ประชาสัมพันธ์]