BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สดท.2564/ว 256
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 18-6-2564 | 7 ครั้ง

สวค.571/64
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ Crowdfunding แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเลนเนี่ยม

จาก : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

วันที่รับหนังสือ: 9-6-2564 | 12 ครั้ง

ควอท ว6/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอบแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 31-5-2564 | 36 ครั้ง

สจป.ศปพ.006/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 16

จาก : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2564 | 57 ครั้ง

80000995/90/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8422/1867
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7206/ว 29
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว2019/ว 3117
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7207/ว 43
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 67 ครั้ง

อว67.49/ว 160
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 จำนวน 23 หลักสูตร

จาก : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 79 ครั้ง

สพท.19/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 72 ครั้ง

อว0618/ว 451
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 69 ครั้ง