BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สธ0502/ว 5116
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6309/2/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม"

จาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2564 | 11 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว265
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/ว266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2564/ว 370
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2564 | 15 ครั้ง

วทต(ว)693/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2564 | 14 ครั้ง

ศทจ.0021/64
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10

จาก : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 23-9-2564 | 14 ครั้ง

ควอท ว10/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2564 | 21 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0477
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการอ่านคุตบะห์ "เสน่ห์วาจา แห่งบุรุษ"

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2564 | 30 ครั้ง

อว0642.06/ว 719.64
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0202.3/ว 12754
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอแจ้งการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 20-9-2564 | 17 ครั้ง

สดท.2564/ว 369
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2021 (Online Conference)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2564 | 21 ครั้ง

ปอมท.6263(1)/ว 051
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง "ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"

จาก : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-9-2564 | 7 ครั้ง

ม.ญ.0614/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2564/ว 367
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital Hr Forum 2021 (Online Conference)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 3-9-2564 | 36 ครั้ง

อว6501.2306/ว 407
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
1251/2516
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

จาก : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่รับหนังสือ: 25-8-2564 | 21 ครั้ง

สดท.2564/ว 266
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ (Hybrid Leanrning)

จาก : เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 23-8-2564 | 61 ครั้ง

อว78.34/ว 0435
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2564/ว 264
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7308/ว 2016
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ดศ0407.4/ว 3410
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Space Photometry (Basic Level)

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-8-2564 | 50 ครั้ง