BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0645/214
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สจป.สอธ.004/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0645/216
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.23/ว 0107
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว68006/ว 050
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สจป.สอธ.062/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

จาก : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 30 ครั้ง

สสว.1/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 22 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว216
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจับและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2565 | 23 ครั้ง

มทม(สฝ)64/030
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2565

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2565 | 20 ครั้ง

อว67.23/ว 2377
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2565 | 32 ครั้ง

สดท.2564/ว 385
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรนิเวศดิจิทัล (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 27 ครั้ง

อว06575000(คทธ)ว659
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0629.5/ว 814
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 19 ครั้ง

ควอท ว15/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 23-12-2564 | 29 ครั้ง

อว68001/ว 7180
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "ASEA-UNINET Workshop and Alumni Meeting 2022"

จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 20-12-2564 | 23 ครั้ง

สดท.2564/ว 384
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)

จาก : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-12-2564 | 39 ครั้ง

อว 8205.10/ 0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 15-12-2564 | 30 ครั้ง

อว7610.1/128/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/130/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8205.10/ 0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 9-12-2564 | 43 ครั้ง

อว68001/ว 6839
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ว.พ.ปค.04/ว 186
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 2-12-2564 | 65 ครั้ง

อว8205.10/0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 30-11-2564 | 38 ครั้ง

นร0228/ว 1511
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ปขมท.21/039
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 32 ครั้ง