BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว8394(3)/ว 1650
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 2 ครั้ง

สยท./4874
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/319/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วนท.01.(ว)248/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2

จาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2563 | 11 ครั้ง

อว0627/ว 994
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2563/ว 754
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 7 ครั้ง

สดท2563/ว 753
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 7 ครั้ง

อว0603.16/ว 0818
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0653.08/3570
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
1251/3655
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ToolKit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2

จาก : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 6 ครั้ง

สดท2563/ว 755
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy &Security Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 11 ครั้ง

มวพ.2563/00086
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 9 ครั้ง

อว6001/ว12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

จาก : สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 12 ครั้ง

สพท111/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"

จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 12 ครั้ง

ควอท ว25/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 11 ครั้ง

อว7604/475
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ "New Normal for Thai leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย"

จาก : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 10 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว128
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0630.05/ว 199
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเเละพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 22.0 รุ่นที่ 1"

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงหรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 19 ครั้ง

อว6001/ว 12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อม (Environmental Training Seriea )

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 10 ครั้ง

ควอท ว24/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Growth Mindset

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 16 ครั้ง

อว0624.11/57
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 18 ครั้ง

อว78.34/ว 0698
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 11 ครั้ง

อว7207/ว 280
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 16 ครั้ง

วทต(ว)529/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 390 ครั้ง

มท.0300/766/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.23/ว 1668
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มกราคม 2564

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 29-9-2563 | 21 ครั้ง

อว.78.18/1596
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อป.756/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 42 ครั้ง

ดษ0407.3/ว 3930
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง "GNSS Fundamentals & Augmentation Systems"

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 34 ครั้ง

อว0649.01/2717.13
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]