BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0625.05/ว 0023
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 27 ครั้ง

มฉก.0203/0834
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ที่ : อว68001/ว 0590
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
รง0207.4/51
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]