BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
วน1501/ว 073
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

จาก : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 20 ครั้ง

อว67.04.2/ว 1910
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

จาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่รับหนังสือ: 15-11-2564 | 13 ครั้ง