BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว78/ว 237
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ควอท ว26/2565
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ศธ0644/ว 671
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขยายเวลาการส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5

จาก : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 24 ครั้ง

อว68001/ว 8187
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]