BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว7201/ว 608
[อื่น ๆ]
การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 17-6-2564 | 9 ครั้ง

อว6501.01/1053
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 17-6-2564 | 8 ครั้ง

อว8615/ว 110
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 7-6-2564 | 2 ครั้ง

อว7403/ว 73
[อื่น ๆ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

วันที่รับหนังสือ: 18-5-2564 | 41 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0214
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 14-5-2564 | 51 ครั้ง

กท(ก.พ.ค.1)0307/73
[อื่น ๆ]
สว(ผผ)0008/(ส) ว 208
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2564 | 62 ครั้ง

อว8615/ว 81
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 28-4-2564 | 69 ครั้ง

อว78.25/148
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2564 | 62 ครั้ง