BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ดศ0407.3/ว 4840
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Director-General of Department of Administration and Finance องค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 0 ครั้ง

อว6501.01/1919
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวนศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 6 ครั้ง

อว6501.01/1276
[อื่น ๆ]
รับสมัครผู้อำนวยการสถบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

จาก : สถาบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 6 ครั้ง

อว6501.01/1886
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 6 ครั้ง

ทส(กกวล)1009/ว 13304
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 4 ครั้ง

อว0610(3)/2926
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2563 | 17 ครั้ง

อว0610(3)/2876
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 14 ครั้ง

อว.7101.(5)/58
[อื่น ๆ]
ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 14 ครั้ง