BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว78.25/033
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

อว78.25/032
[อื่น ๆ]
สทศ.0001/ว 37
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ

จาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2564 | 24 ครั้ง

อว7901/ว 0065
[อื่น ๆ]
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2564 | 27 ครั้ง

สพภ.021/ว 78
[อื่น ๆ]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

จาก : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 41 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/1
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Modeller Position

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2564 | 43 ครั้ง

อว8392(1)/ว 081
[อื่น ๆ]
อว7403/ว 189
[อื่น ๆ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2564 | 43 ครั้ง

มศ0005/001
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 14-1-2564 | 40 ครั้ง

สวอ092/ว 16/2564
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ด้านธุรกิจ)

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ)

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 39 ครั้ง

พม5310/3267
[อื่น ๆ]
อว78.25/487
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 42 ครั้ง

อว8392(4)/ว 1657
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 38 ครั้ง