BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
กจพิเศษ/2564
[อื่น ๆ]
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2564 | 8 ครั้ง

กจ พิเศษ/2564
[อื่น ๆ]
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2564 | 7 ครั้ง

สสส.ก.3/ว 3252/2564
[อื่น ๆ]
อว0610(2)/2498
[อื่น ๆ]
อว7700/ว 11571
[อื่น ๆ]
อว0610(2)/2533
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2564 | 17 ครั้ง

สส0004/ว 1150
[อื่น ๆ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

จาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 3-9-2564 | 31 ครั้ง

อว6501.01/1484
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 1-9-2564 | 20 ครั้ง

อว0649.19/2591
[อื่น ๆ]
อว0652.05/1684
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 18-8-2564 | 30 ครั้ง

กษ1904/ว 3217
[อื่น ๆ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

จาก : องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-8-2564 | 26 ครั้ง

อว0652.05/1766
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 18-8-2564 | 41 ครั้ง