BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ทปอ.65/ว 0276
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-5-2565 | 5 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 643
[ประชาสัมพันธ์]
อว0407/ว 7926
[ประชาสัมพันธ์]
สทช2108/ว 22737
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ(สพธอ)511.11/ว 256
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 9 ครั้ง

วทต.230/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ5307.2/ว 2149
[ประชาสัมพันธ์]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.

จาก : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 6 ครั้ง

ทปอ.65/ว 0277
[ประชาสัมพันธ์]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2565 | 5 ครั้ง

อว0623.4/ว 783
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2565 | 6 ครั้ง

ทปอ.65/ว 0296
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 14 ครั้ง

อว0624.1(4)/ว 851
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 9 ครั้ง

นร0806/5002
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง ฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

จาก : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 9 ครั้ง

อว7002(4)/060
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2565 | 13 ครั้ง

ทก.0001/ฝบท./04780
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันรธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2565

จาก : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2565 | 9 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 2401
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer for Outreach และตำแหน่ง Communication Officer for Press

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 5-5-2565 | 13 ครั้ง

อว5701/0900
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

จาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 3-5-2565 | 12 ครั้ง

อว7213/ว 145
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18

จาก : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 12 ครั้ง

ชบ0029.2/1882
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 44 ครั้ง

สจป.ศปพ.001(ว)/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 17

จาก : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 14 ครั้ง

อว8392(4)/ว 423
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2565 | 13 ครั้ง

อว7433/ว 15
[ประชาสัมพันธ์]
ขจ.มช.ว003/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ศล.7534/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดการสร้างเกม

จาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 16 ครั้ง

ทส1004.2/ว 7110
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 17 ครั้ง

พณ0701/ว 1163
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์กดติดตาม Facebook : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 14 ครั้ง

อว0649.19/1155
[ประชาสัมพันธ์]
อว7017/004
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จาก : สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 12 ครั้ง

สรพ06.2/ว 141
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือ โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสถาบัน

จาก : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 29 ครั้ง

อว0640/ว 0796
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 17 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 2098
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 18 ครั้ง

อว8392(4)/ว 405
[ประชาสัมพันธ์]
อว0202.6/ว 6874
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต0502/ว 388 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 20 ครั้ง

กห0317.5/257
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 6/65

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 21 ครั้ง

สผ0008/ว 87
[ประชาสัมพันธ์]
รฟ.ปส.1000/191/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 24 ครั้ง

กห0317.5/191
[ประชาสัมพันธ์]
Track II Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 11/65 (1-15 มีนาคม 2565)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 4-4-2565 | 22 ครั้ง

สธ1004/ว 20
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (Newsletter on Chemical Safety) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2565

จาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่รับหนังสือ: 30-3-2565 | 22 ครั้ง

อว69.1.1/ว 38
[ประชาสัมพันธ์]
อว6711สวมธว1197/2565
[ประชาสัมพันธ์]
นร1403(TNMCS)/ว 1718
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-3-2565 | 35 ครั้ง

กวบ.100/2564
[ประชาสัมพันธ์]
มท0409.3/ว 895
[ประชาสัมพันธ์]
อว0205.5/ว 4570
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์ QR code "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 22 ครั้ง

กห0317.5/225
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 5/65 ห้วง 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 42 ครั้ง

000....
[ประชาสัมพันธ์]