BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
กห0317.5/452
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 8/2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-6-2564 | 2 ครั้ง

อว0603/ว 07239
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 18-6-2564 | 2 ครั้ง

อว78.09/2250
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2564 | 8 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 3778
[ประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 9-6-2564 | 8 ครั้ง

นร1104/ว 035
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564

จาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 7-6-2564 | 12 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 3732
[ประชาสัมพันธ์]
115/2564
[ประชาสัมพันธ์]
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564

จาก : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 31-5-2564 | 13 ครั้ง

อว0648/ว 1135
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2564 | 37 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0225
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2564 | 37 ครั้ง

ศธ521008/ว 566
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2564 | 72 ครั้ง

สสคท.314/2564
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

จาก : องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89

วันที่รับหนังสือ: 20-5-2564 | 39 ครั้ง

พม0505/ว 859
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"

จาก : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่รับหนังสือ: 20-5-2564 | 40 ครั้ง

กห0317.5/265
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 5/64 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-5-2564 | 43 ครั้ง

สกพ5502/ว 4824
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ด้าน

จาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่รับหนังสือ: 18-5-2564 | 42 ครั้ง

อว78.09/1941
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/344
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 6/2564 ห้วง 1-31 มีนาคม 2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2564 | 54 ครั้ง

อว0612/ว 1173
[ประชาสัมพันธ์]
อว0205.5/ว 2510
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2564 | 63 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0182
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข่าวสารและการเผยแพร่คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2564 | 59 ครั้ง