BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สว(ปปช)0008/(ต)ว 135
[ประชาสัมพันธ์]
สม0301/ว 63
[ประชาสัมพันธ์]
อว0631.08/ว 039
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0203.05/44
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 (Global Health Fellowship Program - GHFP 2023)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2566 | 4 ครั้ง

ศล.ว.1128/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลการชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

จาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 22 ครั้ง

อก0701/ว 17574
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง

จาก : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 19 ครั้ง

อว0200.6/ว 1070
[ประชาสัมพันธ์]
อว0205.3/ว 26882
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 6 ครั้ง

สคช05.ว676/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว7601/618
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตัดต่อ และรับ-ส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 3 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 199
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 8 ครั้ง

0.
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ออริจิ้น เพลย์ บางแสน (Origin Play Bangsaen)

จาก : บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 16 ครั้ง

ดศ(สพธอ)511/ว1050
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ 2

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 6 ครั้ง

FPST029-03
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 4 ครั้ง

นร1401/257
[ประชาสัมพันธ์]
อว0200.5/ว 439
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 4 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 239
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในองค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2566 | 22 ครั้ง

อว64.6/6243
[ประชาสัมพันธ์]
การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

จาก : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2566 | 26 ครั้ง

อว68202/66-ว 047
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 18 ครั้ง

อว6001/ว 13982
[ประชาสัมพันธ์]
อว7419/296
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรใน 2 ศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 15 ครั้ง

ม.ญ.1110/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพรร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

จาก : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 17 ครั้ง

พณ0709.1/2216-006827
[ประชาสัมพันธ์]
การชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร คั้งที่ 2 คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 2002005066

จาก : กองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 28 ครั้ง

ปข0033.202.1.4/0027
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

จาก : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 30 ครั้ง

ที่ : อว7000/5552
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 23 ครั้ง

สคช05.ว698/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่น 3

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 30 ครั้ง

อว78.34/ว 1055
[ประชาสัมพันธ์]
ผผ0501/ว 198
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.19/1266
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566

จาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 5-1-2566 | 56 ครั้ง

สดท.ว024/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 7 (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 39 ครั้ง

อว0630.06/ว 343
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม ADANCO" ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 50 ครั้ง

อว0623.4/ซ 2639
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 31 ครั้ง

อว68115/ว 208
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ใน "วารสารการวิจัยยาสมุนไพรและสุขภาพทางเลือก"

จาก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 26 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 7598
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Climate Change Adaptation Specialist

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 33 ครั้ง

อว0610(3)/ 3558
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 21 ครั้ง

อว0652.05/3887
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2565 | 45 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 1521
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/2225
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-12-2565 | 26 ครั้ง

อว0656.15/ว 2643
[ประชาสัมพันธ์]
อว8411/102
[ประชาสัมพันธ์]