BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สคช05.ว078/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 5 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 1339
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดงานกล้วยไม้สัญจร

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 3 ครั้ง

อว0641.09(1)/ว 0002
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2564 | 2 ครั้ง

อว0226.2/ว 3255
[ประชาสัมพันธ์]
สคช05.ว072/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 11 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0073
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 12 ครั้ง

อว0405/ว 2396
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 8 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 182
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ601/64/011
[ประชาสัมพันธ์]
ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

จาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

พม0504/ว 3852
[ประชาสัมพันธ์]
สคช05.ว056/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 20 ครั้ง

อว78.15/0161
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

จาก : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2564 | 24 ครั้ง

2563/พิเศษ
[ประชาสัมพันธ์]
อว68112/093
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2564 | 32 ครั้ง

อว0407/ว 1174
[ประชาสัมพันธ์]
สวรส.01.1/ว 14
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.3/ว 651
[ประชาสัมพันธ์]
11/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอรับความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์ (เลิกใช้งาน)

จาก : วัดโคกกระเบื้อง

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 39 ครั้ง

อว0637.10/ว 0956
[ประชาสัมพันธ์]
สว0003/ว 254
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากเดิม หมายเลข 02 206 6699 เป็น หมายเลข 02 831 9111

จาก : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 27 ครั้ง

นร0401.4/12807
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จาก : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 31 ครั้ง

เอ็นที วข.2/110
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

จาก : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-1-2564 | 37 ครั้ง

กค0601/ว 180
[ประชาสัมพันธ์]
รภ(บห)0001/ว 64
[ประชาสัมพันธ์]
รภ(บห)0001/ว 32
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2564 | 33 ครั้ง

สทป5800/17
[ประชาสัมพันธ์]
FPST024-02
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2564 | 38 ครั้ง

กต0208/ว 11194
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

จาก : กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 43 ครั้ง

วธ0801/8899
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2564 | 40 ครั้ง

ชบ.น.002/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเข้ามาตรการชำระสินเชื่อปี 2564

จาก : ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 49 ครั้ง

มท0404.5/ว 2924
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2020) (ฉบับ E-Book)

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 44 ครั้ง

อว6201/ว 1991
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

จาก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-1-2564 | 40 ครั้ง

COVID-19.2563-2564
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" เพื่อเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จาก : มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 42 ครั้ง

ศธ0305/ว 4151
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible

จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 57 ครั้ง

ทีโอที/919
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

จาก : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 48 ครั้ง

อว0630.05/พ.432
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2564 | 50 ครั้ง

พป0002/ว 2288
[ประชาสัมพันธ์]