BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
สว(ปปช)0008/(ต)ว 135
[ประชาสัมพันธ์]
อว660201.2.3/390
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์โครงการและงบประมาณการจัดโครงการอบรมสัมมนา Research Integrity and Human Research Ethics

จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2566 | 5 ครั้ง

อว0612/ว 316
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2566 | 15 ครั้ง

สม0301/ว 63
[ประชาสัมพันธ์]
อว0631.08/ว 039
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0203.05/44
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 (Global Health Fellowship Program - GHFP 2023)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2566 | 5 ครั้ง

ศล.ว.1128/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลการชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

จาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 22 ครั้ง

อก0701/ว 17574
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง

จาก : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 19 ครั้ง

0.
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ออริจิ้น เพลย์ บางแสน (Origin Play Bangsaen)

จาก : บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 16 ครั้ง

อว0200.5/ว 439
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 5 ครั้ง

อว0205.3/ว 26882
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 6 ครั้ง

ทปอ.66/ว 0061
[อื่น ๆ]
อว7601/618
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตัดต่อ และรับ-ส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 4 ครั้ง

นร1401/257
[ประชาสัมพันธ์]
นร1403(TNMCS)/ว 199
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 8 ครั้ง

ดศ(สพธอ)511/ว1050
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ 2

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 6 ครั้ง

อว0200.6/ว 1070
[ประชาสัมพันธ์]
FPST029-03
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 5 ครั้ง

สคช05.ว676/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว64.6/6243
[ประชาสัมพันธ์]
การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

จาก : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2566 | 27 ครั้ง

อว78/ว 237
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ดศ0407.3/ว 239
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในองค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2566 | 23 ครั้ง

อว7419/296
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรใน 2 ศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 16 ครั้ง

ม.ญ.1110/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพรร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

จาก : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 18 ครั้ง

อว68202/66-ว 047
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2566 | 19 ครั้ง

ควอท ว26/2565
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว6001/ว 13982
[ประชาสัมพันธ์]
ที่ : อว7000/5552
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 24 ครั้ง

สคช05.ว698/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่น 3

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 31 ครั้ง

ปข0033.202.1.4/0027
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

จาก : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 31 ครั้ง

พณ0709.1/2216-006827
[ประชาสัมพันธ์]
การชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร คั้งที่ 2 คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 2002005066

จาก : กองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 29 ครั้ง

อว6001/ว 3
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program Series)

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 38 ครั้ง

ศธ0644/ว 671
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขยายเวลาการส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5

จาก : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 24 ครั้ง

นร0228/ว 1657
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ควอท ว27/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 12-1-2566 | 43 ครั้ง

อว78.19/1266
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566

จาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 5-1-2566 | 56 ครั้ง

อว0642.06/ว 182.65
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6501.25/ว2178
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน

จาก : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 5-1-2566 | 71 ครั้ง

ผผ0501/ว 198
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.34/ว 1055
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.ว022/2566
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อนวัตกรรมและกลุยทธ์ธุรกิจ (On-Site) ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 37 ครั้ง

สดท.ว024/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 7 (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 39 ครั้ง

อว0630.06/ว 343
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม ADANCO" ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 51 ครั้ง

สดท.ว023/2566
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 3 (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 32 ครั้ง

อว0623.4/ซ 2639
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 4-1-2566 | 31 ครั้ง

อว68115/ว 208
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ใน "วารสารการวิจัยยาสมุนไพรและสุขภาพทางเลือก"

จาก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 27 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 7598
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Climate Change Adaptation Specialist

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 34 ครั้ง

อว0610(3)/ 3558
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 28-12-2565 | 22 ครั้ง

อว0652.05/3887
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 26-12-2565 | 46 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 1521
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ0306/ว 3902
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 19-12-2565 | 47 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว 282
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6501.01/2225
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-12-2565 | 27 ครั้ง

อว68001/ว 8187
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0656.15/ว 2643
[ประชาสัมพันธ์]
อว8411/102
[ประชาสัมพันธ์]