BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ
อว751700/ว 1048
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 "ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 3"

จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2563 | 1 ครั้ง

อว0610(3)/466
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2563 | 2 ครั้ง

อว78.0131/ว 00130
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ

จาก : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 3 ครั้ง

อว0655/151
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 76

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 3 ครั้ง

อว67.23/ว 0407
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค. 2563

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 5 ครั้ง

อว0638/ว 4
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 3 ครั้ง

ศธ0624.1(8)/ว 04
[อื่น ๆ]
อว0610(3)/350
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 4 ครั้ง

อว8713.8/59
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2020

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 6 ครั้ง

อว0649.19/466
[อื่น ๆ]
อว0227.4/ว 210
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน โดยส่งวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์ (FameLab Thailand 2020) ครั้งที่ 5

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 4 ครั้ง

อว8392(4)/ว 261
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 4 ครั้ง

สทศ.0001/ว 61
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

จาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 7 ครั้ง

สว (ปปช) 008/(ต)ว134
[อื่น ๆ]
พม0504/ว 439
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

จาก : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่รับหนังสือ: 21-2-2563 | 10 ครั้ง

อว6001/ว 2151
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.19/00099
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 13 ครั้ง

อว0605.1(9.4)/ว 040
[ประชาสัมพันธ์]
อว0605.17(1)/ว 0255
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

จาก : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 15 ครั้ง

กก0401/702
[ประชาสัมพันธ์]
กรมการท่องเที่ยว ขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่

จาก : กรมการท่องเที่ยว

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 15 ครั้ง

คค0711.1/ว 621
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

จาก : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 17 ครั้ง

มรธ.ว015/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5"

จาก : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5"

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 13 ครั้ง

อว78.15/0126
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

จาก : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2563 | 13 ครั้ง

พณ0607/ว 521
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี

จาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-2-2563 | 23 ครั้ง

ศทม.1441/2562
[ประชาสัมพันธ์]
อว7207/ว 20
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 18-2-2563 | 22 ครั้ง

อว8205.07/164
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว69.5/ว 108
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 20 ครั้ง

อว8205.07/110
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/ 059
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
TQM004/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 21 ครั้ง

อว8205.07/163
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8206.04/ว 0001
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รภ0001/ว 83
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 17 ครั้ง

อว8401/ว 11
[ประชาสัมพันธ์]
มรส.6500/909
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ.0315.1/ว 0835
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

จาก : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 13-2-2563 | 40 ครั้ง

กห0317.5/60
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 3/63

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2563 | 40 ครั้ง

สศชพบ017/2563
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

จาก : สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

วันที่รับหนังสือ: 7-2-2563 | 46 ครั้ง

สรพ.0401/015
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
นร1004.1/89
[ประชาสัมพันธ์]
อว0645/768
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ"

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 40 ครั้ง

CSC/PR-DN.5768/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ กิจกรรมงานเลี้ยงการกุศล The Bridge of Hope ครั้งที่ 9

จาก : คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ มูลนิธิคณะนักบุญมิลโลแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 39 ครั้ง

00856
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การอบรมแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี 2563

จาก : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 38 ครั้ง

กห0317.5/72
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/63 ห้วง 1-31 ม.ค. 2563

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2563 | 38 ครั้ง

อว6801.11/110
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2563/ว 004
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2563 | 51 ครั้ง

อว.0623/ว 297
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Paleontoloty for Sustainable Development (ICPSD 2020)

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2563 | 38 ครั้ง

อว8393(8)/246
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคีเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2563 | 38 ครั้ง

อว0603.23/ว 0018
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ 1"

จาก : วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2563 | 48 ครั้ง

อว6802.07/ว 0010
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0654.01/ว 0270
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 48 ครั้ง

อว660301.13.1.3/ว 44
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 "The 21th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020"

จาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 51 ครั้ง

อว0405/ว 4214
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 48 ครั้ง

อว0630.06/ว 039
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 54 ครั้ง

อว7206/07
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563

จาก : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 52 ครั้ง

อว0221.1/ว 102
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี ประจำปี 2563 ฯ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 27-1-2563 | 58 ครั้ง

อว0221.1/ว 9
[อื่น ๆ]
ขอส่งสำเนาหนังสือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.2/ว 240 เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 27-1-2563 | 53 ครั้ง

อว6802.07/ว 0009.1
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 68 ครั้ง

อว0617/ว 037
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 76 ครั้ง

อว0642.04/ว 003
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (12 ชั่วโมง)

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 57 ครั้ง

อว7610.1/1/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2563 | 59 ครั้ง

ร.ม.09/144
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง)

จาก : สำนักพุทธรัตนมงคล

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 67 ครั้ง

อว0654.25/ว 5
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 62 ครั้ง

รภ0001/ว 17
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวขยายเวลาการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 23-1-2563 | 64 ครั้ง

อว.7601.5(มพ)003
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
มฉก.0203/1873
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7610.1/1220/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7207/ว 414
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 3

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-1-2563 | 64 ครั้ง

อว0650.303(5)/ว 0023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว 0180
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 77 ครั้ง

อว0605.7(1)/ว 5
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 3

จาก : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 74 ครั้ง

ศทม.392/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ 5

จาก : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่รับหนังสือ: 21-1-2563 | 65 ครั้ง

สสศท.(01)62/ว 5
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
มศ0005/(ว)93
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2563 | 63 ครั้ง

สคช05.ว001/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 8

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 20-1-2563 | 63 ครั้ง

อบก2563.01/ว 034
[ประชาสัมพันธ์]
สทศ.0001/ว 14
[ประชาสัมพันธ์]
ควอท ว14/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research paaroach. (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน)

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2563 | 77 ครั้ง

อว7901/ว 00001
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2563 | 70 ครั้ง

FPST034-03
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-1-2563 | 68 ครั้ง

สว(กตร)0008/(ต)ว 25
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ กรรมการ ข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่รับหนังสือ: 13-1-2563 | 78 ครั้ง

ปขมท.20/114
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 85 ครั้ง

กห0317.5/1096
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 70 ครั้ง

มทม(สฝ)62/096
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 80 ครั้ง

อว6801.13/ว 010
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 85 ครั้ง

วพญ.794/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
กต0601/ว 4109
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พ.ย. 2562

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2563 | 80 ครั้ง

สธ0924.03/3754
[ประชาสัมพันธ์]
อว64.2.33/086/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

จาก : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬา ฯ

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 101 ครั้ง

อว0602.08(01)/ว 3255
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 153 ครั้ง

วธ.1002/ว 1044
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0657.3000(งอ)/4328
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2"

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่รับหนังสือ: 3-1-2563 | 91 ครั้ง

วนม.0402.ว.044/2562
[ประชาสัมพันธ์]