BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ดศ0407.3/ว 4840
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Director-General of Department of Administration and Finance องค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 0 ครั้ง

อว8394(3)/ว 1650
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 2 ครั้ง

พม030/9845
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้แนวคิดหลักการของโครงการ "จะคิด ทำ สอนอย่างไร"

จาก : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 1 ครั้ง

กค0601/ว 2397
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จาก : กรมสรรพาสามิต

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2563 | 0 ครั้ง

อว7610.1/319/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สยท./4874
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วนท.01.(ว)248/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2

จาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2563 | 11 ครั้ง

กห0481.2/932
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

จาก : กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ

วันที่รับหนังสือ: 22-10-2563 | 8 ครั้ง

อว0627/ว 994
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0616/ว 1418
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรเเละกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 6 ครั้ง

สดท2563/ว 755
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy &Security Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 11 ครั้ง

กค0601/ว2037
[ประชาสัมพันธ์]
กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 8 ครั้ง

สดท2563/ว 753
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit

จาก : กระทรวงดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 7 ครั้ง

อว6501.01/1919
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวนศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 6 ครั้ง

อว0603.16/ว 0818
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
1251/3655
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ToolKit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2

จาก : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 6 ครั้ง

สดท.2563/ว 754
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 7 ครั้ง

อว0653.08/3570
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
วทต.557/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

จาก : บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2563 | 8 ครั้ง

อว8619/1550
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

จาก : มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 10 ครั้ง

อว6001/ว12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

จาก : สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 12 ครั้ง

สพท111/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"

จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 12 ครั้ง

มวพ.2563/00086
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 9 ครั้ง

ควอท ว25/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 11 ครั้ง

อว7604/475
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ "New Normal for Thai leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย"

จาก : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2563 | 10 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว128
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ทส1005.6/ว 11282
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งแผ่นพับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม : Smart E-Fund

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 8 ครั้ง

อว0630.05/ว 199
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเเละพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 22.0 รุ่นที่ 1"

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงหรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 19 ครั้ง

อว6001/ว 12825
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อม (Environmental Training Seriea )

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 10 ครั้ง

อว6501.01/1276
[อื่น ๆ]
รับสมัครผู้อำนวยการสถบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

จาก : สถาบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 6 ครั้ง

อว0221.1/ว 255
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร0109/1441

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 8 ครั้ง

อว0221.1/ว 250
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 253
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2563 | 6 ครั้ง

ทส(กกวล)1009/ว 13304
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จาก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 4 ครั้ง

ศธ521008/ว 1333
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/1886
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 14-10-2563 | 6 ครั้ง

อว0624.11/57
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 18 ครั้ง

อว78.34/ว 0698
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 11 ครั้ง

ควอท ว24/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Growth Mindset

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2563 | 16 ครั้ง

อว0221.1/ว 191
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 14 ครั้ง

อว0221.1/ว 232
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 229
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 12 ครั้ง

อว0221.1/ว 214
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 202
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 12 ครั้ง

อว0221.1/ว 187
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 13 ครั้ง

อว0221.1/ว 212
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 9 ครั้ง

อว0221.1/ว 220
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 182
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 11 ครั้ง

อว0221.1/ว 226
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 8 ครั้ง

อว0221.1/ว 194
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-10-2563 | 14 ครั้ง

วทต(ว)529/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 390 ครั้ง

อว7207/ว 280
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 30-9-2563 | 16 ครั้ง

ศธ0645.13/ว 649
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
มท.0300/766/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.23/ว 1668
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มกราคม 2564

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 29-9-2563 | 21 ครั้ง

อว7201/ว 928
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรณ์

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 11 ครั้ง

อว.78.18/1596
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ส.มก.(น)122/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

จาก : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 11 ครั้ง

อว8392(2)/ว 1183
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 11 ครั้ง

อว7700/ว 11464
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ521008/ว 1301
[ประชาสัมพันธ์]
การขยายเวลาพักเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 11 ครั้ง

อว0619.08/ว 5736
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 37 ครั้ง

ทส0601.5/ว 18060
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง

วันที่รับหนังสือ: 28-9-2563 | 58 ครั้ง

มท0401.1/ว 1860
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่รับหนังสือ: 23-9-2563 | 36 ครั้ง

อว0610(3)/2926
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2563 | 17 ครั้ง

อว0602.01/ว 1851
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 21-9-2563 | 48 ครั้ง

อว0627/ว 906
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านกล้วย

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 31 ครั้ง

พิเศษ/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้านภัยแล้ง

จาก : วัดดอนหอพัฒนาราม

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 52 ครั้ง

ว6846/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 95 ครั้ง

ม.ปท.4801/ว 1699
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 48 ครั้ง

อว0401.5/พิเศษ
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 34 ครั้ง

อว8393(8)/12840
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนการแข่งขันเปตองมหากุศล ประจำปี 2563

จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 40 ครั้ง

มศป.ศศว. ว1/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดสว่างนิคม

จาก : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 31 ครั้ง

ทส0401/ว 2988
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 26 ครั้ง

อว0640.3/ว 0980
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ ฯ

จาก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-9-2563 | 28 ครั้ง

กห0317.5/798
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/63 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 26 ครั้ง

SM20015
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การเยียวยาแก้ไขจิตใจ" (Healing Mind) ครั้งที่ 2

จาก : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 16 ครั้ง

อว0610(3)/2876
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 17-9-2563 | 15 ครั้ง

อว0631.08/ว 642
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0652.16/2724
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 43 ครั้ง

อว0221.1/ว 1069
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 58 ครั้ง

พน0501/ว 44
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

จาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่รับหนังสือ: 15-9-2563 | 60 ครั้ง

ทปอ.63/ว 0340
[ประชาสัมพันธ์]
นร0701/ว 108
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563

จาก : สำนักงบประมาณ

วันที่รับหนังสือ: 9-9-2563 | 32 ครั้ง

อป.756/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 43 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 05272
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 74 ครั้ง

อว.7101.(5)/58
[อื่น ๆ]
ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 15 ครั้ง

ดษ0407.3/ว 3930
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเรื่อง "GNSS Fundamentals & Augmentation Systems"

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 35 ครั้ง

อว0655/1403
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 8-9-2563 | 24 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 5345
[ประชาสัมพันธ์]
สด.3225/2563
[ประชาสัมพันธ์]
งดการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ครบ 118 ปี

จาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 31 ครั้ง

อว0649.01/2717.13
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สอช ว 133/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0034/ว 67
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 33 ครั้ง

อว69.2.9/ว 155
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 27 ครั้ง

อว6502.0102(3)/519.1
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 51 ครั้ง

สว(กสม)0008/(ส) 592
[ประชาสัมพันธ์]
อว0618.10/ว 60
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จาก : มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 34 ครั้ง

อว8601/ว 2991
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

จาก : มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 2-9-2563 | 24 ครั้ง

นร1107/ว 5022
[ประชาสัมพันธ์]
การจัดทำรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563

จาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-8-2563 | 32 ครั้ง

ศธ521008/1173
[ประชาสัมพันธ์]
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "รักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่"

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 31-8-2563 | 32 ครั้ง