BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว7101.5/106
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 ส่วนงาน

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 10-4-2567 | 23 ครั้ง

อว67.23/ว 0904
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "ออกแบบ Presentation Desing ด้วย Canva" รุ่นที่ 2

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2567 | 23 ครั้ง

อว8619(มทธ)/0921
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2567 | 24 ครั้ง

ดศ(สพธอ)511/252
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรม "EDC Pitching Season 2" ประจำปี 2567

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 4-4-2567 | 26 ครั้ง

สทศ.0001/ว 75
[ประชาสัมพันธ์]
อน16/2567
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 จำนวน 8 หลักสูตร

จาก : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 4-4-2567 | 26 ครั้ง

อว0202.2/ว 6917
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women' Education ประจำปี 2567 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท เหรียญสหรัฐฯ (ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2567 | 28 ครั้ง

อว78.34/ว 0295
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2567 | 67 ครั้ง

อว7207/ว 28
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สบพ330/ว 369
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8392(4)/ว 377
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2567 | 29 ครั้ง

อว67/ร 050
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567

จาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2567 | 30 ครั้ง

อว0200.5/ว 6488
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2567 | 26 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว 177
[ประชาสัมพันธ์]
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 27-3-2567 | 41 ครั้ง

อว7601.1/66/2567
[ประชาสัมพันธ์]
ประชุมวิชาการ
[ประชาสัมพันธ์]
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM 7)

จาก : คณาจารย์/นักวิจัยด้านพอลิเมอร์คอลลอยด์ของประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 26-3-2567 | 37 ครั้ง

ชบ0029.2/ว 4209
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเตคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2567 | 32 ครั้ง

ชยบ0029.2/ว 2617
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 22-3-2567 | 30 ครั้ง

สคพ112
[ประชาสัมพันธ์]
อว7206/ว 54
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2)

จาก : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 22-3-2567 | 35 ครั้ง

อว67.23/ว 0805
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 21-3-2567 | 40 ครั้ง

อว0200.5/ว 6011
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/518
[ประชาสัมพันธ์]
อท6001/ว 2211
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-3-2567 | 32 ครั้ง

อว0407/ว 2069
[ประชาสัมพันธ์]
อว8392(4)/ว 282
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 11-3-2567 | 30 ครั้ง

อว0200.5/ว 5055
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 11-3-2567 | 32 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 1752
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0017.2/ว1753
[ประชาสัมพันธ์]
อว0407/ว 1776
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 7-3-2567 | 38 ครั้ง

อว78.34/ว 1292
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 7-3-2567 | 61 ครั้ง

000คณะวิศวกรรม
[ประชาสัมพันธ์]
สธ1004/ว 849
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่ง "ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (Newsletter on Chemical Safety)" ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

จาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่รับหนังสือ: 5-3-2567 | 29 ครั้ง

อว6501.01/306
[ประชาสัมพันธ์]
อว0638/ว 922
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่รับหนังสือ: 4-3-2567 | 37 ครั้ง

อว8602/พ 0020
[ประชาสัมพันธ์]
อว0638/ว 923
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่รับหนังสือ: 4-3-2567 | 67 ครั้ง

อว7010/1058
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

วันที่รับหนังสือ: 4-3-2567 | 35 ครั้ง

สว(สตง)0008/(ต)ว 101
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายมณเฑียร เจริญผล) (ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2567)

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2567 | 32 ครั้ง

อว7118/078
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2024)

จาก : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่รับหนังสือ: 29-2-2567 | 127 ครั้ง

ดศ0408.5/ว 498
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในหลักหลูตรสถาปัตยกรรมระบบ AWS (Architecting on AWS)

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-2-2567 | 31 ครั้ง

อว0640.6/ว 446
[ประชาสัมพันธ์]
อว0649.01/560
[ประชาสัมพันธ์]
ดศ(สพธอ)511/153
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2567 | 69 ครั้ง

อว0650.09/729
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่รับหนังสือ: 22-2-2567 | 38 ครั้ง