BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ชบ0035/ว 23
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/494
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/65 หเสว 1-30 มิถุนายน 2565

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2565 | 4 ครั้ง

มกท(ว)/บร.0081/2565
[ประชาสัมพันธ์]
กต0208/ว 5656
[ประชาสัมพันธ์]
อน45/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม จำนวน 5 หลักสูตร

จาก : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 5-8-2565 | 8 ครั้ง

อว7206/วส.ว.129
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

จาก : งานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-8-2565 | 6 ครั้ง

อว7610.1/164/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ม.ญ.0563/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว0651.104(2)/2742
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 27-7-2565 | 9 ครั้ง

อว0617/ว 1275
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 ชุด

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่รับหนังสือ: 27-7-2565 | 12 ครั้ง

อว67.23/ว 1493
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6503.01
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th Annual conference on the digital era

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่รับหนังสือ: 27-7-2565 | 15 ครั้ง

อว0608/ว 2163
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.ว100/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สว(คตง)0008/(ต)ว 708
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.ว270/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7212/702
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น-ด้านการบริหารคน (SupTa)"

จาก : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-7-2565 | 18 ครั้ง

สดท.ว271/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว68107/ว 65-0684
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8205.03/ว 0397
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICoMEIA 2022

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 12-7-2565 | 29 ครั้ง

ควอท ว18/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0407/ว 10042
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 5-7-2565 | 72 ครั้ง

อว7101.5/345
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 3 ส่วนงาน

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 5-7-2565 | 30 ครั้ง

ศธ5107.1/1957
[ประชาสัมพันธ์]
อว5205/ว 878
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมจัดโครงการ "FameLab Thailand 2022" (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565)

จาก : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันที่รับหนังสือ: 4-7-2565 | 581 ครั้ง

00
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรป แบบออนไลน์

จาก : สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 4-7-2565 | 22 ครั้ง

สวก.1000/ว 2722
[ประชาสัมพันธ์]
มศส ว 8/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

จาก : สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)

วันที่รับหนังสือ: 1-7-2565 | 44 ครั้ง

อว8411/60
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่รับหนังสือ: 1-7-2565 | 31 ครั้ง

สว(อส)0008/(ต)ว 652
[ประชาสัมพันธ์]
อน39/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

จาก : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 1-7-2565 | 29 ครั้ง

อว0648.04/ว 190
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0012/364
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการขนส่งจังหวัดชลบุรี

จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-6-2565 | 85 ครั้ง

อว64.38/0389
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว64.38/0418
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom

จาก : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 27-6-2565 | 35 ครั้ง

สจป.สอธ.034/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
202200613/370
[ประชาสัมพันธ์]
ควอท ว17/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.2/ว 4297
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 22-6-2565 | 50 ครั้ง

สดท.ว099/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0017.2/ว 4273
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 22-6-2565 | 29 ครั้ง

พิเศษ18/65
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญรับเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือปฐมพยาบาล

จาก : วัดใหม่ไทยถาวร

วันที่รับหนังสือ: 22-6-2565 | 43 ครั้ง

กห0317.5/408
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 8/65 ห้วง 1-31 พฤษภาคม 2565

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 22-6-2565 | 24 ครั้ง

อว0652.05/1623
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา

จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่รับหนังสือ: 22-6-2565 | 16 ครั้ง

อว0602.01/1554
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/ว 6727
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 17-6-2565 | 19 ครั้ง

อว6001/ว 6043
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการบรรยายและเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ Webinar on Responsible Conduct of Research in Thailand

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 55 ครั้ง

กห0317.5/382
[ประชาสัมพันธ์]
Track II Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 15/65 (1-15 พฤษภาคม 2565)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 17 ครั้ง

อว8392(4)/ว 661
[ประชาสัมพันธ์]
อว0637.04/ว 0449
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 135 ครั้ง

อว0605.17(1)/1046
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

จาก : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 44 ครั้ง

อว8602/พ(ว) 080
[ประชาสัมพันธ์]
TQM001/65
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2565

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 45 ครั้ง

สสคท.416/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

จาก : สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 31 ครั้ง

พป0002/ว 1058
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.19/ว 480
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0649.19/2012
[ประชาสัมพันธ์]
อว0631.08/ว 482
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ศธ521008/645
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 15-6-2565 | 56 ครั้ง