BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
ควอท ว15/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 33-34

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-5-2565 | 8 ครั้ง

อว7207/ว 181
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่" (Online)

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-5-2565 | 5 ครั้ง

สทช2108/ว 22737
[ประชาสัมพันธ์]
อว0407/ว 7926
[ประชาสัมพันธ์]
รภ(บห)0001/ว 643
[ประชาสัมพันธ์]
ทปอ.65/ว 0276
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-5-2565 | 5 ครั้ง

ควอท ว12/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Active Learning in Online Classes and Alternative Assessments ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 5 ครั้ง

ศธ5307.2/ว 2149
[ประชาสัมพันธ์]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.

จาก : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 6 ครั้ง

ควอท ว11/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเซฟมืออาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 6 ครั้ง

อว67.23/ว 0910
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ควอท ว14/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 8 ครั้ง

ดศ(สพธอ)511.11/ว 256
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2565 | 10 ครั้ง

วทต.230/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว7610.1/78/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0623.4/ว 783
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2565 | 7 ครั้ง

ควอท ว10/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2565 | 16 ครั้ง

ทปอ.65/ว 0277
[ประชาสัมพันธ์]
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2565 | 6 ครั้ง

อว7201/ว 407
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0624.1(4)/ว 851
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 9 ครั้ง

นร0806/5002
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง ฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

จาก : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 10 ครั้ง

อว0407/ว 6835
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 25 ครั้ง

ทปอ.65/ว 0296
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 15 ครั้ง

อว7717/ว 461
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd International Conference on Integrative Medicine 2022)

จาก : สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่รับหนังสือ: 11-5-2565 | 17 ครั้ง

ทก.0001/ฝบท./04780
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันรธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2565

จาก : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2565 | 10 ครั้ง

อว7002(4)/060
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2565 | 14 ครั้ง

อน28/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 6 หลักสูตร

จาก : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 6-5-2565 | 25 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 2401
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer for Outreach และตำแหน่ง Communication Officer for Press

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 5-5-2565 | 14 ครั้ง

อว5701/0900
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

จาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 3-5-2565 | 13 ครั้ง

สดท.ว 086/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 3 (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 2-5-2565 | 20 ครั้ง

มธบ.0501(1)/11010
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0642.06/ว 052.65
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สวสท.1/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 8 หลักสูตร

จาก : สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 20 ครั้ง

อว7213/ว 145
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18

จาก : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 12 ครั้ง

สจป.ศปพ.001(ว)/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 17

จาก : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 15 ครั้ง

ชบ0029.2/1882
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 44 ครั้ง

ว.พ.ปค04/ว 114
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 25-4-2565 | 14 ครั้ง

อว8392(4)/ว 423
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2565 | 14 ครั้ง

อว0640/ว 0796
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 18 ครั้ง

อว78.34/ว 0191
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0649.19/1155
[ประชาสัมพันธ์]
ทส1004.2/ว 7110
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 18 ครั้ง

ศล.7534/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดการสร้างเกม

จาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 17 ครั้ง

อว68103.8/010
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7017/004
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จาก : สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 13 ครั้ง

อว7005/0254
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ"

จาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 34 ครั้ง

มทม(สฝ)64/007
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2565

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 22 ครั้ง

สยท./5145
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สรพ06.2/ว 141
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือ โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสถาบัน

จาก : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 30 ครั้ง

พณ0701/ว 1163
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์กดติดตาม Facebook : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 15 ครั้ง

0 0 0
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการจำนวน 2 โครงการ

จาก : สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 41 ครั้ง

อว7433/ว 15
[ประชาสัมพันธ์]
อว8392(4)/ว 405
[ประชาสัมพันธ์]
นร1403(TNMCS)/ว 2098
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-4-2565 | 19 ครั้ง

ขจ.มช.ว003/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว0655/900
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รฟ.ปส.1000/191/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 24 ครั้ง

สว(คตง)0008/(ส)ว 354
[อื่น ๆ]
อว0202.6/ว 6874
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต0502/ว 388 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 21 ครั้ง

กห0317.5/257
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 6/65

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 5-4-2565 | 21 ครั้ง

สผ0008/ว 87
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/191
[ประชาสัมพันธ์]
Track II Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 11/65 (1-15 มีนาคม 2565)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 4-4-2565 | 22 ครั้ง

อว7118/067
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022)" ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จาก : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 1-4-2565 | 26 ครั้ง

สธ1004/ว 20
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (Newsletter on Chemical Safety) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2565

จาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่รับหนังสือ: 30-3-2565 | 22 ครั้ง

อว69.1.1/ว 38
[ประชาสัมพันธ์]
นร1403(TNMCS)/ว 1718
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-3-2565 | 36 ครั้ง

อว6711สวมธว1197/2565
[ประชาสัมพันธ์]
อว67.23/ว 0642
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 41 ครั้ง

มท0409.3/ว 895
[ประชาสัมพันธ์]
กวบ.100/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0028.2/1337
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 41 ครั้ง

กห0317.5/225
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 5/65 ห้วง 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 43 ครั้ง

อว0205.5/ว 4570
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์ QR code "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 23 ครั้ง

000....
[ประชาสัมพันธ์]
000...
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0645.1/480
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)

จาก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 27 ครั้ง

อว5313/ว 721
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2565 | 28 ครั้ง

อว5308/ว 689
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-3-2565 | 36 ครั้ง