BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0645/216
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0645/214
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สจป.สอธ.004/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.23/ว 0107
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6501.01/59
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-1-2565 | 1 ครั้ง

กห0317.5/11
[ประชาสัมพันธ์]
Track ll Monitor โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ 6/65 (16-31 ธ.ค. 64)

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 25-1-2565 | 2 ครั้ง

อว6501.01/45
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 24-1-2565 | 4 ครั้ง

อว68006/ว 050
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สสว.1/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 22 ครั้ง

อว0649.12/13
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 16 ครั้ง

อว67.23/ว 0066
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 9 ครั้ง

สจป.สอธ.062/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

จาก : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 30 ครั้ง

อว0628/ว 0020
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 7 ครั้ง

อว8025/ว 549
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการ ฯ

จาก : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 7 ครั้ง

กห0317.5/982
[ประชาสัมพันธ์]
5/2564
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/22
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 17-1-2565 | 12 ครั้ง

ชบ0031/ว 5
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย"

จาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 10-1-2565 | 15 ครั้ง

รง0207.4/ว 2431
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่รับหนังสือ: 10-1-2565 | 15 ครั้ง

อล.036/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ว.พ.ปค.04/ว216
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจับและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2565 | 23 ครั้ง

อว78.34/ว 0861
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2565

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 7-1-2565 | 20 ครั้ง

อว67.23/ว 2377
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2565 | 32 ครั้ง

อว0656.15/ว 2645
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0202.5/ว 20758
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่หนังสือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี "จีนศึกษา" ในประเทศไทย (พ.ศ.2455-2555) ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-จีน 45 ปี ในรูปแบบ e-book

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2565 | 18 ครั้ง

อว0208.4/ว 105
[ประชาสัมพันธ์]
มทม(สฝ)64/030
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2565

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 6-1-2565 | 20 ครั้ง

มท.0300/1100/2564
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
กห0317.5/948
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 2/65

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 11 ครั้ง

อว67.23/ว 2339
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 14 ครั้ง

พณ0701/ว 5578
[ประชาสัมพันธ์]
อว06575000(คทธ)ว659
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0605.1(9.4)/ว 183
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
สคช05.ว932/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0028.2/ว 8089
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2564

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 14 ครั้ง

สดช05.ว940/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่น 2

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 17 ครั้ง

สทช2108/ว 58212
[ประชาสัมพันธ์]
อว7206/วส.ว.118
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2564/ว 385
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรนิเวศดิจิทัล (Hybrid Learning)

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 27 ครั้ง

อว0629.5/ว 814
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 19 ครั้ง

อว0654.01(15)/3268
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 12 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 5525
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Senior Officials ในองค์การ APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 16 ครั้ง

สคช05.ว940/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ." รุ่น 2

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 14 ครั้ง

สศด.0501/02601
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร HACKaTHAILAND Learning Platform

จาก : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 30-12-2564 | 18 ครั้ง

พป0002/ว 2325
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11

จาก : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

วันที่รับหนังสือ: 23-12-2564 | 17 ครั้ง

ควอท ว15/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 23-12-2564 | 29 ครั้ง

อว78.09/5427
[ประชาสัมพันธ์]
อว6502.05/ว 3401
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่รับหนังสือ: 23-12-2564 | 26 ครั้ง

อว68202/64-ว 1716
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 22-12-2564 | 24 ครั้ง

อว68001/ว 7180
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "ASEA-UNINET Workshop and Alumni Meeting 2022"

จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 20-12-2564 | 23 ครั้ง

สว(กสม)0008/(ส)ว792
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/913
[ประชาสัมพันธ์]
มรส.สหส.6200/1223
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

จาก : มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่รับหนังสือ: 17-12-2564 | 22 ครั้ง

อว6001/ว 14699
[ประชาสัมพันธ์]
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 17-12-2564 | 17 ครั้ง

สดท.2564/ว 384
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)

จาก : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-12-2564 | 39 ครั้ง

อว0202.3/ว 19292
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Bernd Rode Award 2022 ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในสังกัดทราบ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 17-12-2564 | 20 ครั้ง

อว 8205.10/ 0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 15-12-2564 | 30 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 1411
[ประชาสัมพันธ์]
อว7610.1/130/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0019/ว 8320
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2565

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 14-12-2564 | 23 ครั้ง

อว7610.1/128/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8205.10/ 0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 9-12-2564 | 43 ครั้ง

อว68001/ว 6839
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ว.พ.ปค.04/ว 186
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 2-12-2564 | 65 ครั้ง

อว8205.10/0750
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

จาก : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รับหนังสือ: 30-11-2564 | 38 ครั้ง

นร0228/ว 1511
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0031/ว 8026
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 26 ครั้ง

ชบ031/ว 360
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0028.2/ว 7543
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 29 ครั้ง

ปขมท.21/036
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 31 ครั้ง

อว6001/ว 13953
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 21 ครั้ง

000..
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอขายที่ดินพร้อมอาคาร ติดกับมหาวิทยาลัย

จาก : บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 44 ครั้ง

ปขมท.21/039
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting

จาก : สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21

วันที่รับหนังสือ: 29-11-2564 | 32 ครั้ง