BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ
พบ 35 เรื่อง
อว0605.1(1.1.3)/3033
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 3 ครั้ง

สบพ120(2)/377
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) Part 2 รุ่นที่ 9

จาก : สถาบันการบินพลเรือน

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 5 ครั้ง

อว0631.11/ว 171
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จาก : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 2 ครั้ง

อว8392(2)/ว 1403
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 3 ครั้ง

อว6800/ว 6818
[ประชาสัมพันธ์]
สพบ.ค.63/1
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร

จาก : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2562 | 5 ครั้ง

ทส1601.5/ว 20527
[ประชาสัมพันธ์]
ศพด./474/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

จาก : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

วันที่รับหนังสือ: 17-10-2562 | 4 ครั้ง

อว0649.31/416
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จาก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 17-10-2562 | 3 ครั้ง

อว0226.4/ว 670
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN 2019

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 16-10-2562 | 6 ครั้ง

อว7000/2081
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญเจข้าร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 15-10-2562 | 16 ครั้ง

ทส0401/ว 3128
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

จาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่รับหนังสือ: 11-10-2562 | 11 ครั้ง

อว7700/ว 17748
[ประชาสัมพันธ์]
อว0654.25/ว 104
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่รับหนังสือ: 11-10-2562 | 22 ครั้ง

รง0304.1.1/ว 363
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือน ก.ย. 2562

จาก : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 9-10-2562 | 34 ครั้ง

รภ0001/ว1246
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 8-10-2562 | 19 ครั้ง

นฐ0032.101.2/10056
[อื่น ๆ]
อว0629/ว 1592
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2562 | 29 ครั้ง

อว0657.3000(คว.)/397
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 7-10-2562 | 28 ครั้ง

พน0501/ว 95
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

จาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่รับหนังสือ: 2-10-2562 | 34 ครั้ง

สม.29/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล

จาก : สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

วันที่รับหนังสือ: 2-10-2562 | 39 ครั้ง

TSK.126/2562
[อื่น ๆ]
ขอคามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน

จาก : บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 2-10-2562 | 44 ครั้ง

อว7610.1/904/2562
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 2-10-2562 | 76 ครั้ง

อว0622.07/ว 623
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 49 ครั้ง

มวอ.1618/2562
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา

จาก : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 24 ครั้ง

อว0221.1/ว 314
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 30 ครั้ง

อว78.0141/00941
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

จาก : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 46 ครั้ง

สพศ.809
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 188

จาก : สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 42 ครั้ง

นร0701/18743
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2562

จาก : สำนักงบประมาณ

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 40 ครั้ง

กก0501/1762
[ประชาสัมพันธ์]
ส่งวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2562)

จาก : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 1-10-2562 | 28 ครั้ง

อว67.24/ว 758
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจการเมืองไทย เราจะไปกันทางไหน?"

จาก : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-9-2562 | 64 ครั้ง

CMKL-2019/01.297
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CMKL OPEN HOUSE 2019

จาก : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

วันที่รับหนังสือ: 25-9-2562 | 90 ครั้ง

อว8393(6)/1042
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]