BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0645/1040
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8602/พ 0055
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0029.2/ว 9911
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 11-7-2567 | 2 ครั้ง

อว64.40/0514
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนลดห้องพักและห้องประชุมของอาคารหอพักนานาชาติศศนิเวศ

จาก : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 10-7-2567 | 3 ครั้ง

อว0651.210/1720
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2567 (3 วัน) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์กรุ๊ป กรุงเทพฯ

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 9-7-2567 | 10 ครั้ง

อว0200.5/ว 13013
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอส่งเรื่องของการยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2568

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 5-7-2567 | 7 ครั้ง

นค0033.201/5202
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง

จาก : โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่รับหนังสือ: 4-7-2567 | 7 ครั้ง

อว8702.17/437
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เจาะลึก Generative Al จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง Unlock the power of Generative Al : From Fundamentals to Real-world Applications

จาก : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รับหนังสือ: 2-7-2567 | 18 ครั้ง

อว660206.2.2/ว 995
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญา แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียน หนังสือสั่งการ คู่มือตาม ว124 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการตอบข้อหารือ การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นวิธีคัดกรองผู้ประกอบการ การป้องกันการทิ้งงาน การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ตัวอย่างคดี และแนวทางวินิจฉัยศาลปกครอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล โรงเรียน และห

จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 2-7-2567 | 12 ครั้ง

สทศ.0001/ว 127
[ประชาสัมพันธ์]
อว7101.5/150
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและขอเชิญเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 1-7-2567 | 11 ครั้ง

อว0200.5/12758
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 4 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 1-7-2567 | 12 ครั้ง

อว78.34/ว 0542
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว 5551
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่รับหนังสือ: 26-6-2567 | 23 ครั้ง

อว8392(4)/ว 696
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 26-6-2567 | 21 ครั้ง

อว5308/707/2567
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ว.พ.ปค.04/ว 79
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 21-6-2567 | 18 ครั้ง

อว6501.0701/ว 2496
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ถึง เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 20-6-2567 | 25 ครั้ง

อว0639/ว 117
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่รับหนังสือ: 20-6-2567 | 26 ครั้ง

9
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0029.2/ว 8291
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 17-6-2567 | 37 ครั้ง

อว7005/0989
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 2 หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

จาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 17-6-2567 | 26 ครั้ง

ดศ(สพธอ)511.06/ว 490
[ประชาสัมพันธ์]
สก.มช.ว.091/2567
[ประชาสัมพันธ์]
การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567)

จาก : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

วันที่รับหนังสือ: 10-6-2567 | 33 ครั้ง

อน26/2567
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567 จำนวน 6 หลักสูตร

จาก : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 10-6-2567 | 37 ครั้ง

อว0602.08(01)/ว 1068
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

วันที่รับหนังสือ: 10-6-2567 | 24 ครั้ง

พิเศษ/2567
[ประชาสัมพันธ์]
อว7118/140
[ประชาสัมพันธ์]
ขยายเวลาการรับผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention, and Innovation Cingress (RI2C 2024) ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

จาก : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 7-6-2567 | 29 ครั้ง

อว660301.26.5/ว 331
[ประชาสัมพันธ์]
อว0208.4/ว 10866
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
มจพ.0101/269
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา

จาก : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วันที่รับหนังสือ: 6-6-2567 | 28 ครั้ง

000(5)
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอราคาห้องพักและโปรแกรมการท่องเที่ยวเกาะช้าง

จาก : โรงแรมเกาะช้างพาราไดซ์ฮิลล์

วันที่รับหนังสือ: 5-6-2567 | 36 ครั้ง

ศธ07038/ว 723
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

จาก : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 5-6-2567 | 23 ครั้ง

ควอทว5/2567
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 2 เรื่อง

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

วันที่รับหนังสือ: 4-6-2567 | 24 ครั้ง

อว0202.4/ว 10613
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 4-6-2567 | 24 ครั้ง

อว6501.01/1041
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/ว 4556
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่รับหนังสือ: 30-5-2567 | 52 ครั้ง

รย51006.4/ว 5419
[ประชาสัมพันธ์]
มวพ.2567/00033
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว 3697
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 6 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่รับหนังสือ: 24-5-2567 | 59 ครั้ง

อว660206.2.2/ว 593
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักูตร "เทคนิคการทำสัญญา การบริหารสัญญา แนวปฏิบติจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน หนังสือสั่งการ คู้มือตาม ว 124 แผนการจัดศื้อจัดจ้างที่มีการตอบข้อหารือ การตรวจสอบรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น วิธีคัดกรองผู้ประกอบการการป้องกันการทิ้งงาน การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ตัวอย่างคดีและแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล

จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 23-5-2567 | 30 ครั้ง

อว7215/ว 130
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.3/ว 3563
[ประชาสัมพันธ์]
อว6001/ว 4584
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่รับหนังสือ: 23-5-2567 | 37 ครั้ง

อว67.23/ว 1323
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0029.2/ว 6670
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2567 | 57 ครั้ง

อว0200.5/ว 9912
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2567 | 33 ครั้ง

อว0200.5/ว 9559
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่องของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมได้ในวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 (ลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) และขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่งข้อเสนอการวิจัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 17-5-2567 | 40 ครั้ง

อว6501.0701/ว 1746-2
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 16-5-2567 | 46 ครั้ง