BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว7101.5/022
[ประชาสัมพันธ์]
นต.0216/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขออนุญาตเสนอหลักสูตร Hands-On DPO Workshop วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จาก : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่รับหนังสือ: 30-3-2566 | 7 ครั้ง

อว0602.08(01)/ว 433
[ประชาสัมพันธ์]
อว67.23/ว 0719
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 จำนวน 6 หลักสูตร

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 30-3-2566 | 9 ครั้ง

ทป66/ว 0244
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2566 | 7 ครั้ง

ทป66/ว 0244.
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 28-3-2566 | 8 ครั้ง

อว0608/ว 928
[ประชาสัมพันธ์]
ืรอ.0212.01/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาจารย์

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

วันที่รับหนังสือ: 23-3-2566 | 13 ครั้ง

2566/พิเศษ
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 10 เมษายน 2566

จาก : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

วันที่รับหนังสือ: 23-3-2566 | 10 ครั้ง

สว(ปปช)0008/(ส)ว 362
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.ว036/2566
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2023 (On-Site) ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-3-2566 | 17 ครั้ง

ม.ญ.0127/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

จาก : มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋

วันที่รับหนังสือ: 21-3-2566 | 9 ครั้ง

อว0606.4/ว 058
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ESTACON 2023)

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่รับหนังสือ: 21-3-2566 | 11 ครั้ง

อว8602/พ(ว)036
[ประชาสัมพันธ์]
อว6502.07/ว 288
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว67.43/ว 190
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0651.101(1)/334
[ประชาสัมพันธ์]
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 14-3-2566 | 12 ครั้ง

สบ52201/ว 411
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย พระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

จาก : สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย

วันที่รับหนังสือ: 14-3-2566 | 14 ครั้ง

อว7700/ว 2660
[ประชาสัมพันธ์]
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่รับหนังสือ: 14-3-2566 | 12 ครั้ง

อว0626(1)/ว 1122
[ประชาสัมพันธ์]
วธ0401/698
[ประชาสัมพันธ์]
มวพ.2566/00015
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0638/ว 2482
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่รับหนังสือ: 14-3-2566 | 16 ครั้ง

0208/0004
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023)

จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2566 | 17 ครั้ง

สธ1004/ว 3469
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่ง "ข่าวสาร" ความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (Newsletter on Chemical Safety)" ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

จาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วันที่รับหนังสือ: 9-3-2566 | 10 ครั้ง

อว660206.2.2/ว 199
[ประชาสัมพันธ์]
อว0607/ว 0691
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์ชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail : saraban@pit.ac.th

จาก : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่รับหนังสือ: 9-3-2566 | 10 ครั้ง

อว0654.01/772
[ประชาสัมพันธ์]
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการ

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่รับหนังสือ: 9-3-2566 | 10 ครั้ง

อว0603.13/067
[ประชาสัมพันธ์]
กม.64/2566
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์

จาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2566 | 16 ครั้ง

สวช ว200
[ประชาสัมพันธ์]
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถบันวัคซีนแห่งชาติ

จาก : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2566 | 13 ครั้ง

ตง75801/139
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี พ.ศ. 2566

จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2566 | 11 ครั้ง

นมร.0301/1446
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.15/0194
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

จาก : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2566 | 20 ครั้ง

สว(กกต)0008/(ส)ว246
[ประชาสัมพันธ์]
0000000.
[ประชาสัมพันธ์]
อว68304/66-ว 164
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จาก : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2566 | 23 ครั้ง

กก0501.04/ว 23
[ประชาสัมพันธ์]
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566)

จาก : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2566 | 22 ครั้ง

อว8392(4)/ว 257
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2566 | 10 ครั้ง

สคช05.ว048/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 14

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 27-2-2566 | 31 ครั้ง

อว0651.101(1)/205
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ คือ saraband@rmutto.ac.th

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2566 | 28 ครั้ง

อว0631/ว 0287
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.2/ว 1023
[ประชาสัมพันธ์]
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566-2568)

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2566 | 35 ครั้ง

นร5322/ว 376
[ประชาสัมพันธ์]
รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 4/2565

จาก : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่รับหนังสือ: 23-2-2566 | 17 ครั้ง

สว(กกต)0008/(ส) ว146
[ประชาสัมพันธ์]
อว5205/ว 208
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมจัดโครงการ "Famelab Thailand 2023" (ตอบรับภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

จาก : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันที่รับหนังสือ: 21-2-2566 | 42 ครั้ง

สน56901/ว 063
[ประชาสัมพันธ์]
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลพังโคนศรีจำปา

จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2566 | 32 ครั้ง

000.00
[ประชาสัมพันธ์]
ชบ0017.3/ว 953
[ประชาสัมพันธ์]
อว68108.9/ว 91
[ประชาสัมพันธ์]
อว638012.1/ว 0004
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 22 หลักสูตร

จาก : สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 13-2-2566 | 75 ครั้ง

นร0401.3/ว 1664
[ประชาสัมพันธ์]
อว8602/พ(ว)019
[ประชาสัมพันธ์]
สว(ปปช)0008/(ต)ว 135
[ประชาสัมพันธ์]
อว660201.2.3/390
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์โครงการและงบประมาณการจัดโครงการอบรมสัมมนา Research Integrity and Human Research Ethics

จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2566 | 52 ครั้ง

อว0612/ว 316
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 3-2-2566 | 40 ครั้ง

สม0301/ว 63
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0203.05/44
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 (Global Health Fellowship Program - GHFP 2023)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 2-2-2566 | 40 ครั้ง

อว0631.08/ว 039
[ประชาสัมพันธ์]
ศล.ว.1128/2566
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลการชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

จาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 56 ครั้ง

อก0701/ว 17574
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง

จาก : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่รับหนังสือ: 31-1-2566 | 47 ครั้ง

นร1401/257
[ประชาสัมพันธ์]
ทปอ.66/ว 0061
[อื่น ๆ]
อว7601/618
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตัดต่อ และรับ-ส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 24 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 199
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 33 ครั้ง

อว0645.6/ว 1209
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ดศ(สพธอ)511/ว1050
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ 2

จาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 34 ครั้ง

อว0200.6/ว 1070
[ประชาสัมพันธ์]
FPST029-03
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 24 ครั้ง

สคช05.ว676/2565
[ประชาสัมพันธ์]
0.
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ออริจิ้น เพลย์ บางแสน (Origin Play Bangsaen)

จาก : บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 38 ครั้ง

อว0200.5/ว 439
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งเรื่อง บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เรื่อง เลื่อนรับสมัครกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 30 ครั้ง

อว0205.3/ว 26882
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2566 | 24 ครั้ง