BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว8603.15(กทม.)/ว062
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
กบบ/ว 467
[ประชาสัมพันธ์]
สคช05.ว160/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 4 ครั้ง

อว0604/ว 1321
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

จาก : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 2 ครั้ง

อว0613.10/ว 027
[ประชาสัมพันธ์]
การประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

จาก : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 3 ครั้ง

อว69.4.1.1/ว 217
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ0409.4/ว 89
[ประชาสัมพันธ์]
อว78/1915
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0610(2)/1081
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0621.06/ว 2125
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

จาก : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 4 ครั้ง

อว0635.06/ว 568
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 2 ครั้ง

อว7433/ว 16
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 3 ครั้ง

อว0605.1(9.4.4)/ว021
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 2 ครั้ง

สดท.2564/ว 020
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ดศ0407.3/ว 1354
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Deputy Director General of Department of Administration and Finace of APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2564 | 3 ครั้ง

อว0203.5/2321
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
การส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอโครงการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2564 | 4 ครั้ง

รฟ.ปส.1000/814/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 9 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0177
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 18 ครั้ง

กค0601/ว 504
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 12 ครั้ง

มท0404.5/ว 629
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแก้ไขข้อมูลเอกสารรายงานประจำปี 2563 กรมการพัสดุชุมชน (Annual Report 2020)

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 2-4-2564 | 5 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 954
[อื่น ๆ]
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏฺบัติงานในตำแหน่ง Deputy Secretary General of APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 8 ครั้ง

อว78.34/ว 0178
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564

จาก : สถาบันนวัตรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 15 ครั้ง

อว78.25/112
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 9 ครั้ง

อป-201/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

จาก : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 16 ครั้ง

อว6001/ว 2458
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program : IPP) จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 22 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 388
[ประชาสัมพันธ์]
สว(กสม)0008/(ส) ว159
[ประชาสัมพันธ์]
อว0643.01/ว 1000
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ของกรมการท่องเที่ยว

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่รับหนังสือ: 31-3-2564 | 14 ครั้ง

อว0219/ว 784
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" (42nd WUNCA)

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 29-3-2564 | 27 ครั้ง

อว0645.10/48
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0645.10/46
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ชบ52506/ว 522
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจดหมายข่าวเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จาก : สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 14 ครั้ง

อว67.23/ว 0430
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 20 ครั้ง

อว7700/ว 02477
[อื่น ๆ]
อว6001/ว 2459
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program AI Series) จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 28 ครั้ง

ว.พ.ปค04/ว 12
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 15 ครั้ง

สคช05.ว117/2564
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2564/ว 015
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สว(ผผ)0008/(ส)ว 153
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จาก : คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 15 ครั้ง

ว.พ.ปค.04/ว 13
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

วันที่รับหนังสือ: 25-3-2564 | 15 ครั้ง

อว7207/ว 18
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 5

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 11 ครั้ง

อว0603/ว 3101
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 16 ครั้ง

อว78.25/098
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

จาก : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 9 ครั้ง

อว0604.19/ว 1239
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส์"

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 24-3-2564 | 16 ครั้ง

อว7201/ว 306
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว6001/ว1357
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564 จัดโดย สวทช.

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-3-2564 | 16 ครั้ง

TQM001/64
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 16 ครั้ง

กห0317.5/99
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/2564

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 14 ครั้ง

อว68200/ว 486
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
กษ0503.4/ว 309
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จาก : กรมประมง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 16 ครั้ง

สดท.2564/ว 023
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 27 ครั้ง

มท.0300/195/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สดท.2564/ว 017
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 64 ครั้ง

อว67.22/ว 0350
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร

จาก : คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2564 | 21 ครั้ง

วทม.3/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

จาก : สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

วันที่รับหนังสือ: 17-3-2564 | 91 ครั้ง

สทช2108/ว 7635
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2563

จาก : สำนักงาน กสทช.

วันที่รับหนังสือ: 17-3-2564 | 25 ครั้ง

ดศ0407.3/ว 891
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Director General of Department of Education and Training of APSCO

จาก : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 22 ครั้ง

PY IN-0002/64
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง สร้างคุณเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ"

จาก : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 25 ครั้ง

อว0648.04/040
[ประชาสัมพันธ์]
อว8394(3)/ว 273
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7100/0724
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention, and Innovation Congress (Rl2c 2021)

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกสล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 29 ครั้ง

อว6001/ว 1710
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 38 ครั้ง

อว0605.1(9.4)/ว 023
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0605.17(3)/ว 063
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

จาก : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 18 ครั้ง

พ.ศ.52/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครครู

จาก : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 25 ครั้ง

มท.0300/194/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8615/ว 38
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่รับหนังสือ: 10-3-2564 | 21 ครั้ง

มท0409.3/ว 472
[ประชาสัมพันธ์]
สจท.008/2564
[ประชาสัมพันธ์]
อว7610.1/15/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว660301.6.2.13/261
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
00000
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 (Ecole 42 Bangkok) ณ กรุงปรารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

จาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่รับหนังสือ: 8-3-2564 | 20 ครั้ง

นร1104/ว 017
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563

จาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 8-3-2564 | 15 ครั้ง

ทส1010.9/ว 2348
[ประชาสัมพันธ์]
เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2564 | 17 ครั้ง

สธ0203.05/3806
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก (Globla Health Fellowship Program-GHFP)

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2564 | 22 ครั้ง

อว7610.1/9/2564
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2564 | 32 ครั้ง

อว6001/ว 1538
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2564 | 26 ครั้ง

สคช05.ว078/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2564 | 21 ครั้ง

อว0226.2/ว 3255
[ประชาสัมพันธ์]
อว0630.05/ว 47
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2564 | 25 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 1339
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดงานกล้วยไม้สัญจร

จาก : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2564 | 18 ครั้ง

อว0641.09(1)/ว 0002
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2564 | 21 ครั้ง

กห0317.8/165
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จาก : สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 1-3-2564 | 14 ครั้ง

รภ(บห)0001/ว 182
[ประชาสัมพันธ์]
อว0405/ว 2396
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 30 ครั้ง

อว6001/ว 0940
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 25 ครั้ง

ทปอ.64/ว 0073
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 30 ครั้ง

สคช05.ว072/2564
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 10

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2564 | 32 ครั้ง