BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ
ศธ521008/ว 0338
[ประชาสัมพันธ์]
มศ0005/(ว)424
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายปีของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2563 | 10 ครั้ง

อว0611.08/ว 161
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2563 | 10 ครั้ง

อว.0643.05/ว 002
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่รับหนังสือ: 18-3-2563 | 6 ครั้ง

อว5302/ว 581
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน"

จาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 17-3-2563 | 7 ครั้ง

อว0651.303(1)/ว 0223
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0632.9/ว 0128
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 16-3-2563 | 8 ครั้ง

อว0654.25/ว 37
[อื่น ๆ]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา น่าน

วันที่รับหนังสือ: 16-3-2563 | 7 ครั้ง

อว0642.06/ว 110.63
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้าร่วมการรอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 13-3-2563 | 8 ครั้ง

ศพบ1459/ว631
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 21 หลักสูตร

จาก : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่รับหนังสือ: 12-3-2563 | 11 ครั้ง

อว8603.15(กทม.)/ว039
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
SVTH022/2563
[ประชาสัมพันธ์]
เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Impact Assessment

จาก : Social Value International

วันที่รับหนังสือ: 11-3-2563 | 11 ครั้ง

อท6001/ว 1667
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0604/ว 1300
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

จาก : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 11-3-2563 | 10 ครั้ง

ที่ : อว0403/ว 1525
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 11-3-2563 | 8 ครั้ง

อว7207/ว 51
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 9-3-2563 | 12 ครั้ง

สนง.บภร.วพศ.001/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

จาก : สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯ

วันที่รับหนังสือ: 6-3-2563 | 10 ครั้ง

อว0221.1/ว 31
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ0401/ว 408 ลงวันที่ 31/1/2563 เรื่อง หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรย้ายที่ทำการใหม่

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 6-3-2563 | 9 ครั้ง

อว0642.03/ว 183
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จาก : สำนักงานกองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่รับหนังสือ: 5-3-2563 | 27 ครั้ง

กทพ03/ว 0535
[อื่น ๆ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 5-3-2563 | 23 ครั้ง

มนช.502-9999/ว 061
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ม.ภ.น.(ว)205/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สศบม. ว.063/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 25

จาก : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 5-3-2563 | 17 ครั้ง

อว0648/ว 0424
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7206/ว 19
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0850/ว 533
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

จาก : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วันที่รับหนังสือ: 4-3-2563 | 25 ครั้ง

อว0605.3/431
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (LSCIC 2020)

จาก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2563 | 29 ครั้ง

อว0626.03/ว 0022
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

จาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่รับหนังสือ: 3-3-2563 | 25 ครั้ง

ศพบ1459/ว 631
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 21 หลักสูตร

จาก : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2563 | 36 ครั้ง

อว0407/ว 1004
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2563/ว 007
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020

จาก : เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2563 | 22 ครั้ง

อว0410/ว 916
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์"

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2563 | 25 ครั้ง

สคช05.ว074/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 9

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2563 | 29 ครั้ง

วนท.01.(ว)042/2563
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.29/ว 0137
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร

จาก : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 2-3-2563 | 37 ครั้ง

วธ.1002/ว 117
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

จาก : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-2-2563 | 33 ครั้ง

อว0602.07(01)/ว 367
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 17 หลักสูตร

จาก : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 28-2-2563 | 31 ครั้ง

อว0627.13/ว 22
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่รับหนังสือ: 27-2-2563 | 29 ครั้ง

อว0651.303(1)/ว 0179
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0610(3)/466
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2563 | 40 ครั้ง

อว751700/ว 1048
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 "ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 3"

จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่รับหนังสือ: 26-2-2563 | 30 ครั้ง

อว67.23/ว 0407
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค. 2563

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 38 ครั้ง

อว0638/ว 4
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 39 ครั้ง

อว78.0131/ว 00130
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ

จาก : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 32 ครั้ง

อว0655/151
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 76

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 25-2-2563 | 31 ครั้ง

อว8392(4)/ว 261
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 31 ครั้ง

สทศ.0001/ว 61
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

จาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 35 ครั้ง

สว (ปปช) 008/(ต)ว134
[อื่น ๆ]
ศธ0624.1(8)/ว 04
[อื่น ๆ]
อว0610(3)/350
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

จาก : สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 30 ครั้ง

อว8713.8/59
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2020

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 50 ครั้ง

อว0649.19/466
[อื่น ๆ]
อว0227.4/ว 210
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน โดยส่งวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์ (FameLab Thailand 2020) ครั้งที่ 5

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 24-2-2563 | 32 ครั้ง

พม0504/ว 439
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

จาก : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่รับหนังสือ: 21-2-2563 | 36 ครั้ง

อว6001/ว 2151
[ประชาสัมพันธ์]
คค0711.1/ว 621
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

จาก : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 44 ครั้ง

มรธ.ว015/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5"

จาก : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5"

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 39 ครั้ง

อว78.19/00099
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

จาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 42 ครั้ง

อว0605.1(9.4)/ว 040
[ประชาสัมพันธ์]
อว0605.17(1)/ว 0255
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

จาก : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 47 ครั้ง

กก0401/702
[ประชาสัมพันธ์]
กรมการท่องเที่ยว ขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่

จาก : กรมการท่องเที่ยว

วันที่รับหนังสือ: 20-2-2563 | 49 ครั้ง

อว78.15/0126
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

จาก : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 19-2-2563 | 37 ครั้ง

อว7207/ว 20
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาก : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 18-2-2563 | 50 ครั้ง

พณ0607/ว 521
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี

จาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 18-2-2563 | 67 ครั้ง

ศทม.1441/2562
[ประชาสัมพันธ์]
TQM004/63
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563

จาก : มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 46 ครั้ง

อว8205.07/163
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8206.04/ว 0001
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
รภ0001/ว 83
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 42 ครั้ง

อว8205.07/164
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว69.5/ว 108
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563

จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับหนังสือ: 17-2-2563 | 52 ครั้ง

อว8205.07/110
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8603.15(กทม.)/ 059
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว8401/ว 11
[ประชาสัมพันธ์]
มรส.6500/909
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ.0315.1/ว 0835
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

จาก : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 13-2-2563 | 69 ครั้ง

กห0317.5/60
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 3/63

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 11-2-2563 | 67 ครั้ง

สรพ.0401/015
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สศชพบ017/2563
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

จาก : สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

วันที่รับหนังสือ: 7-2-2563 | 71 ครั้ง

00856
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
การอบรมแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี 2563

จาก : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 60 ครั้ง

นร1004.1/89
[ประชาสัมพันธ์]
อว0645/768
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ"

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 64 ครั้ง

CSC/PR-DN.5768/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ กิจกรรมงานเลี้ยงการกุศล The Bridge of Hope ครั้งที่ 9

จาก : คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ มูลนิธิคณะนักบุญมิลโลแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 6-2-2563 | 62 ครั้ง

อว6801.11/110
[ประชาสัมพันธ์]
สดท.2563/ว 004
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2563 | 82 ครั้ง

กห0317.5/72
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/63 ห้วง 1-31 ม.ค. 2563

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 5-2-2563 | 60 ครั้ง

อว8393(8)/246
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคีเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2563 | 59 ครั้ง

อว.0623/ว 297
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Paleontoloty for Sustainable Development (ICPSD 2020)

จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่รับหนังสือ: 4-2-2563 | 57 ครั้ง

อว0603.23/ว 0018
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ 1"

จาก : วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 30-1-2563 | 70 ครั้ง

อว0405/ว 4214
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 69 ครั้ง

อว0630.06/ว 039
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

จาก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 75 ครั้ง

อว7206/07
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563

จาก : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 73 ครั้ง

อว6802.07/ว 0010
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว0654.01/ว 0270
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 66 ครั้ง

อว660301.13.1.3/ว 44
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 "The 21th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020"

จาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่รับหนังสือ: 29-1-2563 | 69 ครั้ง