BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0634/ว 1807
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.5/737
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/66

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 25-11-2565 | 1 ครั้ง

อว0645/8575
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7213/ว 453
[ประชาสัมพันธ์]
นต.893/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ขออนุญาตเสนอหลักสูตร Hands-On DPO Workshop วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จาก : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2565 | 1 ครั้ง

สว(คตง)0008/(ส)ว1005
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จาก : คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 21-11-2565 | 1 ครั้ง

อว0651.210/1044
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "SketchUp BIM + LayOut" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท สปา จังหวัดนครสวรรค์

จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2565 | 3 ครั้ง

สอท.011/2301
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 60

จาก : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2565 | 18 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 7038
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Navigation Operations Specialist และตำแหน่ง Operational Meteorologist/Flood Forecaster

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 18-11-2565 | 5 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 6977
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครงานตำแหน่ง Finance Officer และตำแหน่ง Water Quality Officer ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 17-11-2565 | 6 ครั้ง

อว0606/ว 2568
[ประชาสัมพันธ์]
อว0606/ว 2561
[ประชาสัมพันธ์]
สห.ศก.020/2565
[ประชาสัมพันธ์]
ควอท ว21/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วย AR แบบง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2565 | 8 ครั้ง

นร0806/ว 11131
[ประชาสัมพันธ์]
ทปอ.65/ว 0665
[ประชาสัมพันธ์]
อว78.34/ว 0900
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

จาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2565 | 20 ครั้ง

สว(ศรธ)0008/(ต)ว928
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2565 | 13 ครั้ง

อว8205.08/0273
[ประชาสัมพันธ์]
อว0602.08(01)/ว 1627
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 9-11-2565 | 6 ครั้ง

อว0649.13/4245
[ประชาสัมพันธ์]
อว67.23/ว 2157
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7213/381
[ประชาสัมพันธ์]
สพท.91/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ควอท ว22/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7100/3719
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่รับหนังสือ: 8-11-2565 | 8 ครั้ง

อว0649.20/3977
[ประชาสัมพันธ์]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 (สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566)

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่รับหนังสือ: 8-11-2565 | 10 ครั้ง

สศบม.ว.0260/2565
[ประชาสัมพันธ์]
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

จาก : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่รับหนังสือ: 8-11-2565 | 9 ครั้ง

อว0626.09/ว 332
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ0210.7701/2084
[ประชาสัมพันธ์]
อว7206/วส.ว.245
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

จาก : งานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-11-2565 | 10 ครั้ง

อว67.23/ว 2270
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ชบ0029.2/5371
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 26-10-2565 | 16 ครั้ง

สทป5800/963
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2566

จาก : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 20-10-2565 | 18 ครั้ง

อว67.23/ว 2185
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนธันวาคม 2565-มีนาคม 2566 จำนวน 5 หลักสูตร

จาก : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2565 | 49 ครั้ง

สธ0307/ว 83
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่ง นิติกร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565

จาก : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

วันที่รับหนังสือ: 19-10-2565 | 16 ครั้ง

ชบ0017.3/ว 7258
[ประชาสัมพันธ์]
ศธ อว0623/ว 4579
[ประชาสัมพันธ์]
อว0602.08(01)/ว 1662
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

จาก : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2565 | 27 ครั้ง

อว8394(3)/ว2358
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2565 | 57 ครั้ง

อว68200/ว 1765
[ประชาสัมพันธ์]
อว8394(3)/ว 2358
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 6-25 ตุลาคม 2565

จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 18-10-2565 | 18 ครั้ง

ควอท ว20/2565
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ ในวันที่ 18,20,25,27 ตุลาคม 2565

จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 17-10-2565 | 27 ครั้ง

ว.8442/2565
[ประชาสัมพันธ์]
สม0004/ว 4063
[ประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

จาก : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 3-10-2565 | 24 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 6816
[ประชาสัมพันธ์]
อว6501.01/1653
[ประชาสัมพันธ์]
รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-10-2565 | 23 ครั้ง

อว7213/ว 314
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19

จาก : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 3-10-2565 | 19 ครั้ง

นร0806/ว 9930
[ประชาสัมพันธ์]
ยธ02102/ว 1031
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน))

จาก : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 3-10-2565 | 17 ครั้ง