BUU e-Document
ประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุม/สัมมนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการCOVID-19อื่น ๆ
อว0603/ว 06021
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2563

จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 1-6-2563 | 2 ครั้ง

สว(ศปส)0008/(ต)ว 333
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จาก : คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่รับหนังสือ: 1-6-2563 | 1 ครั้ง

อว8392(4)/ว 632
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 1-6-2563 | 1 ครั้ง

อว6001/ว 6509
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญประชุมการจัดงาน Thailand Tech Show 2020

จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 29-5-2563 | 5 ครั้ง

กห0317.5/392
[อื่น ๆ]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 7/2563 ห้วง 1-30 เม.ย. 2563

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 28-5-2563 | 10 ครั้ง

อว.6204/289
[อื่น ๆ]
สคช05.ว199/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-5-2563 | 10 ครั้ง

วนท.01.119/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
มศ0005/917
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายปีของสำนักงาน

จาก : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 27-5-2563 | 20 ครั้ง

สดท.2563/ว 358
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Diugital HR Forum 2020

จาก : สมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

วันที่รับหนังสือ: 27-5-2563 | 19 ครั้ง

อว6202/271
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การรวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

จาก : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (ปพค.)

วันที่รับหนังสือ: 27-5-2563 | 19 ครั้ง

อว.6803.04/ว 596
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จาก : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่รับหนังสือ: 27-5-2563 | 18 ครั้ง

ทปอ.63/ว 0193
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on "COVID-19 : the Global New Reality" (AOWC-2020)

จาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 26-5-2563 | 21 ครั้ง

กพ0001/ว 2436
[ประชาสัมพันธ์]
กษ0408/467
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

วันที่รับหนังสือ: 25-5-2563 | 24 ครั้ง

ชบ0017.2/ว 3418
[ประชาสัมพันธ์]
อว6203/ว 146
[อื่น ๆ]
ม.ภ.น.(ว)498/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
สธ0404.6/ว 118
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการติดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดคลิปสั้น (Viral Clip)

จาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่รับหนังสือ: 25-5-2563 | 21 ครั้ง

ชบ0027/ว 46
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

จาก : สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 21-5-2563 | 35 ครั้ง

อว0225.5/ว 538
[ประชาสัมพันธ์]
อว7700/ว 06271.1
[อื่น ๆ]
ศธ521008/ว 0582
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 20-5-2563 | 72 ครั้ง

สทช2108/ว 12867
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

จาก : สำนักงาน กสทช.

วันที่รับหนังสือ: 20-5-2563 | 36 ครั้ง

สออ.63/ว 0097
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on "COVID-19 : the Global New Reality" (AOWC-2020)

จาก : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย

วันที่รับหนังสือ: 19-5-2563 | 34 ครั้ง

001/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเสมือนจริง (Virtual Seminar) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานราชการหัวข้อ "เร่งสร้างคุณค่า พัฒนาคนแบบมียุทธศาสตร์

จาก : บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ("SEAC")

วันที่รับหนังสือ: 18-5-2563 | 43 ครั้ง

นร1403(TNMCS)/ว 2477
[อื่น ๆ]
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

จาก : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 15-5-2563 | 45 ครั้ง

อว0641.09(1)/ว 0077
[ประชาสัมพันธ์]
เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

จาก : มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่รับหนังสือ: 14-5-2563 | 51 ครั้ง

อว0603.12/ว 432
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)

จาก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่รับหนังสือ: 14-5-2563 | 43 ครั้ง

สม0008/ว 1243
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

จาก : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 14-5-2563 | 45 ครั้ง

สคช05.ว175/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์ และแจ้งเลื่อนหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 9

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 46 ครั้ง

อว0655/582
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 77

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 49 ครั้ง

ศธ04035/1699
[อื่น ๆ]
การรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 45 ครั้ง

อว0217/ว 2438
[ประชาสัมพันธ์]
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

จาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 49 ครั้ง

พม0305.09/ว 939
[ประชาสัมพันธ์]
ขอนำส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563

จาก : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 48 ครั้ง

อว8393(37).1/ว 0197
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ กิจกรรม SiBB Global connect

จาก : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 47 ครั้ง

สศด.0701.1/ว 1186
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งประกาศยกเลิกการรจัดงานและปรับแผนการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2020"

จาก : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 48 ครั้ง

รภ0001/ว 368
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 12-5-2563 | 45 ครั้ง

อว5202/ว 540
[COVID-19]
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19"

จาก : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันที่รับหนังสือ: 8-5-2563 | 44 ครั้ง

สวก0900/1946
[COVID-19]
การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จาก : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 5-5-2563 | 56 ครั้ง

สศด.0702/ว 1103
[COVID-19]
การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จาก : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่รับหนังสือ: 1-5-2563 | 66 ครั้ง

รภ0001/ว 361
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 29-4-2563 | 69 ครั้ง

อว5701/1191
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 28-4-2563 | 75 ครั้ง

สพภ.041/ว 824
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code)

จาก : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 28-4-2563 | 71 ครั้ง

อว6501.01/721
[อื่น ๆ]
รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่รับหนังสือ: 24-4-2563 | 72 ครั้ง

อว0221.1/ว 86
[COVID-19]
การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2563 | 77 ครั้ง

อว0225.2/ว 23
[COVID-19]
อว0225.5/ว 24
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2020

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2563 | 74 ครั้ง

อว0222.2/ว 469
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่

จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่รับหนังสือ: 23-4-2563 | 74 ครั้ง

ทส1001.1/ว 5055
[COVID-19]
กห0317.5/346
[ประชาสัมพันธ์]
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

จาก : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่รับหนังสือ: 22-4-2563 | 74 ครั้ง

วธ0506.3/ว 1574
[เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ]
อว0606/ว 1008
[ประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จาก : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่รับหนังสือ: 20-4-2563 | 73 ครั้ง

กค0601/ว 881
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 17-4-2563 | 74 ครั้ง

IT_1511_2563
[ประชาสัมพันธ์]
การเรียนการสอนระบบ Online โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries

จาก : บริษัท ไอที่ เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

วันที่รับหนังสือ: 16-4-2563 | 79 ครั้ง

รภ00011/ว 348
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสมาชิก สำนักศิลปกรรม

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 14-4-2563 | 76 ครั้ง

อว0648.04/ว 159
[ประชาสัมพันธ์]
สธ0242/ว 6593
[COVID-19]
พปส0002.5/ว 139
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จาก : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่รับหนังสือ: 10-4-2563 | 74 ครั้ง

ศธ521008/ว 393
[COVID-19]
การปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลุบรี

จาก : สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2563 | 80 ครั้ง

สพช60193/2563
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

จาก : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2563 | 81 ครั้ง

มท0404.5/ว 0783
[ประชาสัมพันธ์]
ขอส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายงานประจำปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2019)

จาก : กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่รับหนังสือ: 9-4-2563 | 75 ครั้ง

สผ0008/ว 89
[ประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2563 | 77 ครั้ง

มทม(สฝ)63/018
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2563 | 83 ครั้ง

พณ0601/ว 1252
[COVID-19]
อว8205.10/ว 0143
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
อว7403/ว 27
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับหนังสือ: 8-4-2563 | 75 ครั้ง

สดท.2563/ว 268
[อบรม/ประชุม/สัมมนา]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่รับหนังสือ: 7-4-2563 | 83 ครั้ง

ทีโอที รข./320
[COVID-19]
การให้บริการของ บมจ.ทีโอที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จาก : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันที่รับหนังสือ: 7-4-2563 | 81 ครั้ง

พม0504/ว 842
[ประชาสัมพันธ์]
อว69.5/ว 236
[ประชาสัมพันธ์]
กห0317.8/237
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จาก : สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 79 ครั้ง

กค0601/ว 696
[ประชาสัมพันธ์]
จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 2563

จาก : กรมสรรพสามิต

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 76 ครั้ง

กบข.6010/ว 1869/2563
[ประชาสัมพันธ์]
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ออมเพิ่มดี มีแต่ได้"

จาก : กองทุนบำเหน็จบำนนาญข้าราชการ

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 81 ครั้ง

รภ0001/ว 309
[อื่น ๆ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

จาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 74 ครั้ง

สคช05.ว131/2563
[ประชาสัมพันธ์]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 9

จาก : สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 79 ครั้ง

นร0601/461
[ประชาสัมพันธ์]
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ

จาก : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันที่รับหนังสือ: 3-4-2563 | 81 ครั้ง